ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Πέμπτη, 06 Ιανουαρίου 2005 00:00
Η Εταιρεία ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση (04.01.2005) της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα, η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα κάτωθι: 1. Την επανέγκριση: α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ήτοι του ισολογισμού, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, του λογαριασμού 'Αποτελέσματα Χρήσεως' και του προσαρτήματος της διαχειριστικής χρήσης από 01.01.2003 έως 31.12.2003 β) της οικείας διαχειριστικής έκθεσης του Δ.Σ. και της έκθεσης των Ελεγκτών. 2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003. 3. Την εκλογή των προβλεπόμενων από τον νόμο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2004 έως 31.12.2004. Εξελέγησαν ο Βασίλειος Ρήτας του Αποστόλου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14541 ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής και ο Κωνσταντίνος Ευαγγελινός του Παναγιώτη, με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 13151 ως αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής. 4. Την έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003 (μηδενικές) και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 30.6.2005 (μηδενικές). 5. Την επανέγκριση: α) των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ήτοι του ενοποιημένου ισολογισμού, του ενοποιημένου λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και του ενοποιημένου προσαρτήματος της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003 β) της οικείας ενοποιημένης διαχειριστικής έκθεσης του ΔΣ και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 6.Την εκλογή των προβλεπόμενων από τον νόμο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2004 έως 31.12.2004. Εξελέγησαν ο Βασίλειος Ρήτας του Αποστόλου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14541 ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής και ο Κωνσταντίνος Ευαγγελινός του Παναγιώτη, με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 13151 ως αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής. 7.Την έγκριση της εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας του κ. Εμμανουήλ Παπαϊωάννου, ο οποίος εξελέγη σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους του Δ.Σ. 8. Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που απαρτίζεται από τους Εμμανουήλ Παπαϊωάννου, Αθανάσιο Παπαγεωργίου, 'Aννα Ρίσκα, Αντώνιο Κουβαρδά και Ευτυχία Γιατρά. Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για μία πενταετία από την εκλογή του. 9. Τη μετατροπή όλων των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές (ονομαστικοποίηση των μετοχών). 10. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εκδόσεως της εταιρείας από το ποσό των 0,34 ευρώ στο ποσό των 0,68 ευρώ και την ταυτόχρονη με την ανωτέρω αύξηση, μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας από 28.424.500 σε 14.212.250 (Reverse Split των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας). 11.Τη μείωση κατά το ποσό των 568.490 ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,04 ευρώ (0,04 ευρώ/μετοχή Χ 14.212.250 μετοχές= 568.490 ευρώ) με διαγραφή ζημιών και την ταυτόχρονη με την ανωτέρω μείωση, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 800.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 1.250.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ποσού 0,64 ευρώ εκάστη (0,64 ευρώ/μετοχή Χ 1.250.000 μετοχές= 800.000 ευρώ). 12. Την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της εταιρείας στο σύνολο του ποσού της ως άνω αύξησης ποσού 800.000 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 13 § 6 του ν. 2190/1920. 13. Την τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού της εταιρείας και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 14. Την εξαγορά από την εταιρεία όλων των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία P+R FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ και τον διακριτικό τίτλο P + R Α.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται σε 200.000 ευρώ και διαιρείται σε 40.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ποσού πέντε (ευρώ 5) ευρώ εκάστη· και όλων των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ANREY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ και τον διακριτικ ό τίτλο ANREY Α.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται σε 200.000 ευρώ και διαιρείται σε 40.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ποσού πέντε (ευρώ 5) ευρώ εκάστη. Στην ανωτέρω συνεδρίαση της Γ.Σ εκπροσωπήθηκε το 43,42% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και κατά συνέπεια υφίσταται η κατά νόμο απαρτία για την συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί όλων των ανωτέρω θεμάτων.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα