ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012 17:42

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία»

 

 

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2011, την Τετάρτη 27.06.2012, στην έδρα της εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. Παρέστησαν 3 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 70,76% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 7.291.801 μετοχών επί συνόλου 10.305.079 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:

 

1.   Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων). Αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2011, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος

2.   Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 – 31.12.2011.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων).

3.   Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ. αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων).

4.   Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 2012 και επικύρωση της ανάθεσης του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων Α’ τριμήνου 2012 στην εταιρία Ορκωτών – Λογιστών ΣΟΛ Α.Ε. και καθορισμός αμοιβής τους.

Εξελέγη με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) ως τακτικός ελεγκτής της εταιρίας για τη χρήση 2012 ο κ. Χαρίλαος Π. Στασινόπουλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 37671) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Σταμάτης Λουκμακιόζης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16301) από την ελεγκτική εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.» και επικυρώθηκε η ανάθεση του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ τριμήνου 2012 από την ίδια εταιρία.

5.   Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων).

6.   Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Ν. 3693/2008.

Εκλέχθηκε με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, απαρτιζόμενη από τα μέλη του Δ.Σ. κα Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου, κα Ουρανία Παναγιωταλίδη και κ. Παντελή Παλαντζίδη, η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 37 Ν. 3693/2008 και 7 Ν. 3016/2002 αρμοδιότητες.

7.   Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αναπλήρωση  παραιτηθέντων.

Επικυρώθηκε με ψήφους  7.291.801 (100% των παρισταμένων) η εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Βελή και κ. Σωτηρίου Καζάκη σε αναπλήρωση των παραιτηθέντων μελών κας Αναστασία Βαρβαρέσου και κ. Κωνσταντίνου Βαρβαρέσου.

8.   Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκλέχθηκαν με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) οι : Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου – εκτελεστικό μέλος, Νικόλαος Βελής – εκτελεστικό μέλος, Σωτήριος Καζάκης – εκτελεστικό μέλος, Ουρανία Παναγιωταλίδη – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Παντελής Παλαντζίδης – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΒΑΡΝΗ

Σχολιασμένα