ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης.

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010 00:00
Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε." ανακοινώνει ότι σήμερα 18 Ιουνίου 2010 και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της στη Θεσσαλονίκη (οδός Κομνηνών, αρ. 26) η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν οκτώ μέτοχοι που εκπροσωπούν 8.662.892 μετοχές-ψήφους, επί συνόλου 13.692.227 μετοχών, ήτοι ποσοστό 63,27% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία έλαβε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 1. Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2009-31.12.2009 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., μετά της σχετικής ενοποιημένης Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση χρήσης 01.01.2009-31.12.2009. 3. Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2010-31.12.2010, την Ελεγκτική Εταιρεία "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.". Η ίδια εταιρεία με επιστολή της θα καθορίσει και τα φυσικά πρόσωπα - μέλη της, οι οποίοι θα ορισθούν ως τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής. Η αμοιβή τους θα είναι εκείνη που ορίζεται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. 4. Ενέκρινε το ποσό των αποζημιώσεων και αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 και προενέκρινε την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2010. Επίσης ενέκρινε ομόφωνα την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2009 και προενέκρινε αυτήν για τη χρήση 2010. 5. Αποφάσισε, σε συνέχεια των σχετικών από 23.5.2008 και 14.05.2009 αποφάσεών της, την επέκταση του χρονικού διαστήματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας και διανομής τους με τους εξής όρους: 1. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν να μην ξεπερνά ποσοστό 5% των μετοχών της εταιρίας, δηλαδή 684.611 μετοχές, συνυπολογιζομένων των μετοχών, που έχουν αποκτηθεί δυνάμει των αποφάσεων των από 23.05.2008 και 14.05.2009 τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. 2. Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, ορίζεται σε 24 μήνες από σήμερα. 3. Η αξία απόκτησης κάθε μετοχής να μην είναι μικρότερη από € 0,10, ούτε μεγαλύτερη από € 5,00. 4. Προϋποθέσεις της διανομής είναι α) Η εταιρία να έχει εμφανίσει κέρδη και β) ο δικαιούχος να συνεργάζονταν με την εταιρία την 23.05.2008 και για την πρώτη διανομή μετοχών να συνεχίζει να συνεργάζεται μαζί της τουλάχιστον μέχρι και την 30.06.2011, για τη δεύτερη διανομή τουλάχιστον μέχρι και την 30.06.2012 και για την τρίτη διανομή τουλάχιστον μέχρι και την 30.06.2013. 5. Δικαιούχοι να είναι: α) Τα ανώτερα στελέχη της εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών "Κλωστήρια Κιλκίς Α.Ε." και "Εκκοκκιστήρια Θεσσαλίας Α.Ε.". β) Οι σύμβουλοί της εταιρίας και των παραπάνω θυγατρικών της, που συνδέονται με σχέση εντολής, έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. 6. Η διανομή να γίνει με μέριμνα και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου με κριτήρια: α) Όσον αφορά στα στελέχη, τον ετήσιο μισθό τους και την επίτευξη των στόχων που θα έχουν τεθεί από τους διευθύνοντες συμβούλους των εταιριών. β) Όσον αφορά στους συμβούλους, ανάλογα με τη συμβολή τους στη προώθηση των εργασιών των εταιριών. 6. Αποφάσισε να εγκρίνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μην προβεί σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου. 7. Αποφάσισε τη μείωση του αριθμού των μελών του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου σε πέντε, από έξι που είχαν εκλεγεί από την τακτική Γενική Συνέλευση της 14.05.2009, κρίνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον ανάγκη έκτου μέλους 8. Επί του 8ου θέματος "Διάφορες εισηγήσεις και λήψη αποφάσεων για αυτές" δεν υπήρξε καμία σχετική εισήγηση.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα