Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2010 00:00
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας "Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης" (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) κατά την συνεδρίασή του της 23ης Μαρτίου 2010, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20η Απριλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Ωρωπού 156, Γαλάτσι, να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Εκλογή μέχρι εννέα (9) μελών Δ.Σ. από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας-Ελληνικό Δημόσιο. 2. Ορισμός ανεξάρτητου μέλους Δ.Σ. 3. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 37 του Ν.3693/25.8.2008). 4. Διάφορες Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., που θα γίνει στις 20.4.2010, οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους αν αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών εφ? όσον οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να καταθέσουν την σχετική βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, στην Υπηρεσία Μετοχολογίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., Ωρωπού 156, Γαλάτσι, 2ος όροφος, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 15η Απριλίου 2010, καθημερινά από τις 8.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. Για οποιαδήποτε πληροφορία τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Υπηρεσίας είναι: 210-21.44.400 και 210-21.44.401, υπεύθυνος κ. Γ. Μπάρμπας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα