Χ.Α. - Γενικές Συνελεύσεις

Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2003 16:37

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.*

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/12/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στο Περιστέρι, Εθνάρχου Μακαρίου 2 και Κηφισού, 1ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2002 μέχρι 30.6.2003, ήτοι του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Προσαρτήματος μαζί με τη σχετική Έκθεση του Δ.Σ. και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ’ αυτών. 2. Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της κλειόμενης 13ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2002 έως 30.6.2003 και διανομή μερίσματος. 3. Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2002 μέχρι 30.6.2003, ήτοι του 3ου Ενοποιημένου Ισολογισμού και του Ενοποιημένου Προσαρτήματος μαζί με τη σχετική Ενοποιημένη Έκθεση του Δ.Σ. και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ’ αυτών. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 13ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2002 μέχρι 30.6.2003. 5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες για τη χρήση από 1.7.2003 μέχρι 30.6.2004 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την 13η εταιρική χρήση από 1.7.2002 μέχρι 30.6.2003 ως η σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11/10/1999. 7. Τροποποίηση (επέκταση του σκοπού) του άρθρου 2 του καταστατικού και συνακόλουθα κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο μαζί με την τροποποίηση που θα αποφασισθεί. 8. Αγορά μισθωμένου καταστήματος της έδρας της εταιρίας ιδιοκτησίας κύριου μετόχου και μέλος του Δ.Σ. συνολικής αξίας 430.000 ευρώ. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

ΟΛΠ Α.Ε.*

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/12/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας (Μέγαρο Διοίκησης ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη-10 Πειραιάς), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 7, 9 έως και 15, 17 έως και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας προς το σκοπό εναρμόνισης με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, του Ν.2733/1999 και του Ν.3016/2002, όπως ισχύουν, κατάργηση των άρθρων 26, 27 και 30 του Καταστατικού, αναρίθμηση των άρθρων 28 και 29 σε 26 και 27 αντίστοιχα, και τροποποίησή τους, με παράλληλη μετονομασία του Πέμπτου, Έκτου και Εβδόμου Κεφαλαίου του Καταστατικού. Προσθήκη νέου άρθρου 28 με διατάξεις αναφορικά με τη μεταβατική θητεία του εν ενεργεία Δ.Σ. της Εταιρείας. 2. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως διαμορφώνεται μετά την τροποποίησή του, σε ενιαίο κείμενο. 3. Συζήτηση επί της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του λιμενεργατικού προσωπικού, που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και Ο.Φ.Ε., για το έτος 2004. 4. Διάφορες ανακοινώσεις.

PLIAS Α.Β.Ε.Ε.*

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/12/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Βαθύ Δήμου Αυλίδος, 71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Ν. Ευβοίας, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Τροποποίηση της παραγράφου α' του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, λόγω μερικής καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δια της καταβολής μετρητών, που αποφασίστηκε κατά την από 25.06.2003 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. 2. Έγκριση της αλλαγής του τρόπου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων που προκύπτουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ως αυτή αποφασίστηκε κατά την από 25.06.2003 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. 3. Έγκριση της από 20.11.2003 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας περί εκποίησης των κλασματικών δικαιωμάτων των μετόχων της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α., που προέκυψαν από την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της Εταιρείας, ως αυτή αποφασίστηκε κατά την από 25.06.2003 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. 4. Εκλογή νέου Δ.Σ. της Εταιρείας. 5. (α) Ανακοίνωση στους μετόχους της Εταιρείας της λήξης της χρονικής περιόδου για την αγορά ιδίων μετοχών προς στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής και των σχετικών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, και (β) λήψη νέας απόφασης ως προς την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, προς στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους, σύμφωνα με την εξαίρεση της διάταξης της παραγράφου 5 και εφεξής του άρθρου 16 του ισχύοντος Κ.Ν. 2190/20. 6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

INTERFISH ΙΧΘ/ΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.*

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/12/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρίας, στην Λάρυμνα του Δήμου Οπουντίων, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επικύρωση / Επανέγκριση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/10/2003 σχετικά με τη μετατροπή του τύπου των μετοχών της εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές. Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού (Μετοχές) και εναρμόνιση λοιπών άρθρων καταστατικού στα οποία γίνεται αναφορά στον τύπο των μετοχών και συγκεκριμένα των άρθρων 5, 6, 33. 2. Επικύρωση / Επανέγκριση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/10/2003 σχετικά με α. Την Εκλογή νέου Δ.Σ. β. Τον Καθορισμό ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. κατά τις διατάξεις του Ν. 3.016 / 2002, όπως ισχύει. 3. Επικύρωση / Επανέγκριση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29 Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρίας περί αλλαγής χρήσεως μέρους των κεφαλαίων, που αντλήθηκαν από το Χ.Α. 4. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 12 του Καταστατικού σε σχέση με τον τρόπο δέσμευσης των μετοχών για συμμετοχή σε γενικές συνελεύσεις προς το σκοπό της εναρμόνισης του Καταστατικού με την ισχύουσα χρηματιστηριακή και εν γένει κείμενη νομοθεσία. 5. Κατάργηση μεταβατικών διατάξεων του Καταστατικού (άρθρα 35,36). 6. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.*

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 19/12/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της από 12.11.2003 αποφάσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας περί τροποποιήσεως του προορισμού κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με Δημόσια εγγραφή.

CPI A.E.*

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 19/12/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας, στον Ταύρο, οδός Ραφαηλίδου 1, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (1.7.2002 έως 30.6.2003), της Έκθεσης του Δ.Σ. και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης (1.7.2002 έως 30.6.2003), της Έκθεσης του Δ.Σ. και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Έγκριση διανομής κερδών και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. να ορίσει χρόνο καταβολής των μερισμάτων. 4. Έγκριση διανομής κερδών στο προσωπικό της Εταιρίας. 5. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του ΔΣ. 6. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για την χρήση 1-7-2002 έως 30-6-2003. 7. Εκλογή νέου Δ.Σ. προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 (εταιρική διακυβέρνηση). 8. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 1-7-2003 έως 30-6-2004. 9. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε.*

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 19/12/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο κατάστημα της εταιρικής έδρας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Σύναψη ομολογιακού δανείου. 2. Έγκριση συμβάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.2 ΚΝ 2190/20, περί κτήσεως μετοχών της "ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.", μεταβιβαζομένων από διοικητές συμβούλους.

ΕΜΦΑΣΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.*

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 19/12/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στο ξενοδοχείο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΧΑΝΔΡΗΣ, επί της Λ. Συγγρού 385 (Δήμος Παλαιού Φαλήρου), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 1-07-2002 έως 30-6-2003, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 1-07-2002 έως 30-6-2003 μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Διάθεση κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1-07-2002 έως 30-6-2003. 5. Εκλογή νέου Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 1-7-2003 έως 30-6-2004 καθώς και έγκριση της αμοιβής τους. 6. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και μελών του Δ.Σ. της σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την επόμενη εταιρική χρήση, ήτοι από 1-7-2003 έως 30-6-2004. 7. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους διευθυντές της να διενεργούν πράξεις υπαγόμενες στους εταιρικούς σκοπούς της Εταιρίας. 8. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 1-7-2002 έως 30-6-2003 και προέγκριση αμοιβών που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση. 9. Επικύρωση εκλογής μελών Δ.Σ. από το Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 10. Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 6, 11, 17 και 22 του καταστατικού της Εταιρίας σχετικά με την έκδοση ομολογιακών δανείων και την προσαρμογή τους στις διατάξεις του Ν. 3156/2003. 11. Έκδοση Ανταλλάξιμου Ομολογιακού Δανείου. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ. της Εταιρίας. 12. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε. *

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 19/12/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Λένορμαν 205, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Χρονική μετατόπιση της υλοποίησης μέρους του επενδυτικού προγράμματος που αφορά στην ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων και στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση πιεστηρίου μέχρι 31-12-2004.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΑΛΜΥ
  • ΜΟΗ
  • ΝΑΥΤ
  • ΟΛΠ

Σχολιασμένα