Πρόσκληση στελέχωσης υπηρεσίας του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011 19:53

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της, ζητεί υπαλλήλους μέσω απόσπασης ή μετακίνησης από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου τομέα.

Η απόσπαση υπαλλήλων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ.1α του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) και πρόκειται για δεκατέσσερις θέσεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 44212/ΚΠΣ Γ΄ 301/ΦΕΚ Β΄ 1623/29.12.2000: «Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 2974/666Δ/Φ.04/17.03.2008 (ΦΕΚ 564/τ.Β΄/01-04-2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση, ενώ είναι επιθυμητό να διαθέτουν σχετική εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις ειδικών υπηρεσιών του ΕΣΠΑ ή του Eθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης ή του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας ή του Γ΄ ΚΠΣ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα