Οδηγίες ΔΕΗ για τα φωτοβολταϊκά των αγροτών

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011 20:07
UPD:20:08

Με τη ΔΕΗ (και όχι με το Διαχειριστή του Συστήματος, ΔΕΣΜΗΕ) θα υπογράφουν στο εξής συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας οι κατ' επάγγελμα αγρότες, όπως ανακοίνωσε η επιχείρηση.

Η υπογραφή των Συμβάσεων Πώλησης των κατ' επάγγελμα αγροτών οι οποίοι έχουν υποβάλει πλήρεις φακέλους στον ΔΕΣΜΗΕ μέχρι 31/1/2011 θα γίνει στον ΔΕΣΜΗΕ.

Η υπογραφή των Συμβάσεων Πώλησης των κατ' επάγγελμα αγροτών οι οποίοι έχουν υποβάλει πλήρεις φακέλους στον ΔΕΣΜΗΕ από 01/02/2011 και μετά θα γίνει στις αρμόδιες περιοχές ΔΕΗ χωρίς να απαιτείται εκ νέου υποβολή φακέλου.

Η υπογραφή των Συμβάσεων Πώλησης των κατ' επάγγελμα αγροτών οι οποίοι είτε θα λάβουν εφεξής προσφορά σύνδεσης από τη ΔΕΗ, είτε έχουν λάβει προσφορά σύνδεσης και δεν έχουν υποβάλει ακόμη αίτηση για την υπογραφή Σύμβασης Πώλησης στο ΔΕΣΜΗΕ, θα γίνει στις αρμόδιες περιοχές ΔΕΗ.

Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις σύνδεσης:

Οι αγρότες που έχουν λάβει προσφορά σύνδεσης από τη ΔΕΗ από 01/02/2011 και μετά ή θα λάβουν εφεξής και ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην υλοποίηση των έργων θα πρέπει προ της λήξης της διάρκειας ισχύος της προσφοράς σύνδεσης (που είναι έξι μήνες):

-να αποδεχθούν εγγράφως την προσφορά σύνδεσης και να καταθέσουν ταυτόχρονα αίτημα σύναψης σύμβασης σύνδεσης

-να προσκομίσουν τα απαιτούμενα έγγραφα για την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης

-να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή αορίστου διάρκειας ή τουλάχιστον διετούς διάρκειας ύψους 150 ευρώ ανά κιλοβάτ καθώς και επιστολή κατ΄ αρχήν ενδιαφέροντος τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος για τη χρηματοδότηση της επένδυσης.

Όσοι προσκομίσουν αυτά τα δικαιολογητικά θα πρέπει στη συνέχεια να πληρώσουν τις δαπάνες σύνδεσης για να προχωρήσει η ΔΕΗ στην κατασκευή των απαιτούμενων έργων σύνδεσης.

Η ΔΕΗ επισημαίνει ακόμη ότι:

-Οι αγρότες που αδυνατούν για αντικειμενικούς λόγους μη οφειλόμενους σε υπαιτιότητά τους να προσκομίσουν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία (π.χ. λόγω καθυστέρησης στις πολεοδομίες, τις τράπεζες κλπ.) θα μπορούν να υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης χωρίς ταυτόχρονη καταβολή των δαπανών σύνδεσης, με υποχρεωτική όμως κατάθεση της εγγυητικής επιστολής. Στις περιπτώσεις αυτές οι αγρότες θα έχουν προθεσμία τριών μηνών να συμπληρώσουν τα έγγραφα που λείπουν και να πληρώσουν τις δαπάνες σύνδεσης. Μετά την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των ανωτέρω, οι συμβάσεις θα ενεργοποιούνται.

-Στις περιπτώσεις άπρακτης παρέλευσης της εξάμηνης διάρκειας ισχύος των προσφορών σύνδεσης που εκδόθηκαν σε ημερομηνίες μεταγενέστερες της 31ης Ιανουαρίου 2011 ή θα εκδοθούν εφεξής, χωρίς την υπογραφή σύμβασης σύνδεσης με έναν από τους δύο ανωτέρω τρόπους, οι προσφορές σύνδεσης θα παύσουν να ισχύουν και οι σχετικοί φάκελοι θα τεθούν στο αρχείο χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Επίσης θα λύονται αυτομάτως και χωρίς άλλη ειδοποίηση οι συμβάσεις σύνδεσης που θα συναφθούν χωρίς ταυτόχρονη καταβολή των δαπανών σύνδεσης μετά την άπρακτη παρέλευση της προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας και οι σχετικοί φάκελοι θα τίθενται στο αρχείο. Στις περιπτώσεις αυτές οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν στους ενδιαφερόμενους.

Οι ρυθμίσεις αυτές θα ισχύσουν και για τις αιτήσεις αγροτών των οποίων οι προσφορές σύνδεσης έχουν ήδη λήξει ή πρόκειται να λήξουν μέχρι την 31η Ιουλίου 2011, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσέλθουν για την υπογραφή συμβάσεων σύνδεσης μέχρι την 1η Αυγούστου 2011. Σε διαφορετική περίπτωση οι προσφορές σύνδεσης θα παύσουν να ισχύουν και οι σχετικοί φάκελοι θα τεθούν στο αρχείο χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα