Εθνική: Πρόταση για αύξηση μ/κ έως 1,5 δισ. ευρώ

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008 17:10
UPD:18:47

THN AYΞΗΣΗ του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας μέχρι 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με την έκδοση εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, αποφάσισε να προτείνει το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας στη γενική συνέλευση.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί ότι η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου με αυτής της μορφής μετοχές είναι προς το συμφέρον της τράπεζας και των μετόχων της, επειδή με αυτό το νέο είδος μετοχών που εισήγαγε ο ν.3604/2007, θα ενισχυθούν τα εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας με αποτελεσματικό τρόπο διευρύνοντας παράλληλα την επενδυτική της βάση και διευκολύνοντας την ανάπτυξη των εργασιών της.

Για τη δυνατότητα εξαγοράς των μετοχών θα ληφθεί πρόνοια προκειμένου αυτή να επιτρέπεται από το καταστατικό της τράπεζας πριν από την ανάληψη των μετοχών που μπορούν να εξαγοραστούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η παρ. 3α, άρθρο 17β του Κ.Ν. 2190/1920, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την οργανική ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου, και ενδεχομένως για τη χρηματοδότηση εξαγορών, εφόσον παρουσιαστούν επενδυτικές ευκαιρίες. Στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η παρουσία του Ομίλου στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο τόσο σε χώρες που δραστηριοποιείται, όσο και σε χώρες που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και στις οποίες δεν έχει παρουσία.

Στέλεχος της Εθνικής δήλωσε στο Reuters ότι τα κεφάλαια θα αντληθούν τμηματικά και θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων και την χρηματοδότηση εξαγορών σε αγορές όπως η Ρωσία και η Ουκρανία.

Στόχος του ομίλου είναι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους να πραγματοποιηθεί η αύξηση κεφαλαίου για τα πρώτα 500 εκατ. ευρώ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Ύψος Έκδοσης: Μέχρι του ισοδύναμου των ευρώ 1,5 δισεκατ. συνολικά με δυνατότητα διαφορετικών εκδόσεων.

Περιγραφή προνομίου Οι μετοχές θα παρέχουν προκαθορισμένο μέρισμα ανά έκδοση και προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους προνομιούχους μετόχους κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της Τράπεζας.

Περιορισμοί στη διανομή μερίσματος: Η Τράπεζα διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα μη καταβολής μερίσματος στους κατόχους προνομιούχων μετοχών. Η Τράπεζα υποχρεούται στην καταβολή μερίσματος μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Μη καταβολή σωρευτικού μερίσματος: Σε περίπτωση μη καταβολής μερισμάτων των προνομιούχων μετοχών σε μία ή περισσότερες χρήσεις η Τράπεζα δεν υποχρεούται σε κανενός είδους καταβολή μερίσματος για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν καταβολές μερίσματος.

Δικαίωμα εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών από την Τράπεζα: Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών στο σύνολο και όχι σε μέρος τους. Το δικαίωμα της Τράπεζας επιτρέπεται να ασκηθεί σε καθορισμένη ημερομηνία εξάσκησής του ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία καταβολής μερισμάτων εφεξής.

Το δικαίωμα εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών ασκείται μόνο μετά από έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Δικαίωμα ψήφου:

Οι κάτοχοι των προνομιούχων μετοχών δεν έχουν δικαίωμα ψήφου (δεν προσκαλούνται, δεν συμμετέχουν) σε Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Διαπραγμάτευση: Οι προνομιούχες μετοχές πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστήριο του εξωτερικού.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ

Η τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών, που έγινε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της της 1/6/2006, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με την έκδοση 135.707.764 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, από την οποία αύξηση αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους ευρώ 3.000.498.662,04. Η αύξηση πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 7/7/2006 και η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. ξεκίνησε στις 11/7/2006.

Στα ανωτέρω αντληθέντα κεφάλαια προστίθεται ποσό Ευρώ 15.388.713,22 που αφορά αδιάθετο υπόλοιπο της πρώην ΕΘΝΑΚ με 3/12/2006, σύμφωνα με την από 25/1/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Σύμφωνα με τον ελεγμένο από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές πίνακα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, αυτά διατέθηκαν στο σύνολό τους κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2006 και 2007 ως εξής:

Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Από Την Αύξηση Του Μετοχικού Κεφαλαίου Με Καταβολή Μετρητών Με Δικαίωμα Προτίμησης Υπέρ Των Παλαιών Μετοχών Περιγραφή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων(ποσά σε ευρώ εκατ.)

Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων Σύνολο διατεθέντων κεφαλαίων 31/12/2006 Διατεθέντα κεφάλαια από 01/01/2007 έως 30/06/2007 Σύνολο διατεθέντων κεφαλαίων 30/06/2007 Υπόλοιπο

1. Εξαγορά του 46% των κοινών μετοχών της Finansbank 1.855.822.467,44 1.849.598.446,86 6.224.020,58 1.855.822.467,44 0,00

2. Εξαγορά του 100% των ιδρυτικών τίτλων της Finansbank 356.043.262,02 356.043.262,02 0,00 356.043.262,02 0,00

3. Εξαγορά μέχρι 4% πλέον 1 (μιας) μετοχής των κοινών μετοχών της Finansbank 158.029.819,41 0,00 158.029.819,41 158.029.819,41 0,00

4. Εξαγορά ποσοστού μειοψηφίας της Finansbank πέραν του 50% 562.941.750,19 0,00 562.941.750,19 562.941.750,19 0,00

5. Εξαγορές άλλων εταιριών στα Βαλκάνια 0,00 0,00 ? 0,00

6. Έξοδα έκδοσης 83.050.076,20 83.035.126,20 14.950,00 83.050.076,20 0,00 Σύνολο 3.015.887.375,26 2.288.676.835,08 727.210.540,18 3.015.887.375,26 0,00

3. Προορισμός των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση κεφαλαίου

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την οργανική ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου, και ενδεχομένως για τη χρηματοδότηση εξαγορών, εφόσον παρουσιαστούν επενδυτικές ευκαιρίες. Στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η παρουσία του Ομίλου στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο τόσο σε χώρες που δραστηριοποιείται, όσο και σε χώρες που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και στις οποίες δεν έχει παρουσία. Στην παρούσα φάση, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, η τράπεζα δε δύναται να γνωρίζει την κατανομή των εν λόγω κεφαλαίων και το χρονικό πλαίσιο διάθεσής τους. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα ενισχύσουν την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου, η οποία απαιτείται σε κάθε περίπτωση για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών του.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΤΕ

Σχολιασμένα