ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020 08:42
UPD:08:58

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέβη την 24/3/2020 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 40.200 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 7,3791 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 296.639,14 ευρώ καθώς και μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 5.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 7,3744 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 40.559,00 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα