Ε.Ε.: Συμφωνία έξι σημείων για την εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών

Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019 22:26
UPD:22:26
REUTERS/YVES HERMAN

Από την έντυπη έκδοση

Toυ Νίκου Μπέλλου
nbellos@naftemporiki.gr

Στην περαιτέρω εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών μέσω της προώθησης έξι νέων στόχων συμφώνησε το Συμβούλιο της Ε.Ε., στο πλαίσιο απολογισμού που έγινε με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης υλοποίησης της κοινοτικής στρατηγικής. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που ενέκριναν οι υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε., η Ένωση Κεφαλαιαγορών αποτελεί σημαντικό μέσο για τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και μπορεί να προσφέρει νέες επενδυτικές ευκαιρίες σε περισσότερους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών επενδυτών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και τις ανάγκες του γηράσκοντος πληθυσμού. 

Συμβάλλει επίσης, όπως τονίζουν, στην καλύτερη ρύθμιση των οικονομικών κλυδωνισμών μέσω ιδιωτικών διαύλων, στηρίζει τον διεθνή ρόλο του ευρώ και διευκολύνει τη διοχέτευση της αναγκαίας ιδιωτικής χρηματοδότησης για την πράσινη μετάβαση. Μαζί με την τραπεζική ένωση, η Ένωση Κεφαλαιαγορών μπορεί να συμβάλει στην τόνωση των διασυνοριακών ροών κεφαλαίων και, ως εκ τούτου, στην ενίσχυση της οικονομίας της Ε.Ε., αναφέρει το Συμβούλιο.

Η Ε.Ε. μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχει σχεδόν ολοκληρώσει το αρχικό της σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών που ξεκίνησε το 2015, δεδομένου ότι έχουν εγκριθεί σχεδόν όλες (11 στις 12) οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. 
Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις συνέβαλαν στην ενίσχυση της χρηματοδοτικής ικανότητας της Ε.Ε. και της χρηματοπιστωτικής της σταθερότητας. 

Ωστόσο, τα κανονιστικά και άλλα εμπόδια εξακολουθούν να παρακωλύουν την ομαλή κίνηση των κεφαλαίων και την πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες του χρηματοπιστωτικού τομέα. 

Για τον λόγο αυτόν το Συμβούλιο εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί και να γίνει περαιτέρω εμβάθυνση στο έργο για την Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Στα συμπεράσματα καθορίζονται έξι κύριοι στόχοι για την εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, που είναι οι εξής:

1. Ενίσχυση της περαιτέρω πρόσβασης των ευρωπαϊκών εταιρειών, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών και των αναπτυσσόμενων, στη χρηματοδότηση. 

2. Άρση των εμποδίων στην αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς κεφαλαίων σε επίπεδο Ε.Ε., στην αύξηση των διασυνοριακών ροών κεφαλαίων και στη δημιουργία αποθεμάτων ρευστότητας με βάθος, ανεξάρτητα από το αν προκύπτουν από την εθνική νομοθεσία ή το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε., διατηρώντας παράλληλα ένα ισχυρό πλαίσιο προληπτικής εποπτείας και προστασίας των επενδυτών.

3. Αναζήτηση κινήτρων, ώστε να μπορούν οι καλά ενημερωμένοι ιδιώτες αποταμιευτές να επενδύουν σε κεφαλαιαγορές, ιδίως σε μακροπρόθεσμα επενδυτικά προϊόντα, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό και αναλογικό επίπεδο προστασίας των επενδυτών και των καταναλωτών και υψηλά και συγκλίνοντα εποπτικά πρότυπα.

4. Ενεργή υποστήριξη της μετάβασης σε βιώσιμες οικονομίες, στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

5. Αξιοποίηση των ευκαιριών που απορρέουν από την τεχνολογική πρόοδο και την ψηφιοποίηση, διότι μπορούν να συμβάλουν σε πιο αποτελεσματικές, χωρίς αποκλεισμούς και ανταγωνιστικές κεφαλαιαγορές σε επίπεδο Ε.Ε. Ταυτόχρονα, οι κίνδυνοι που απορρέουν από την πρόοδο αυτή θα πρέπει να ληφθούν δεόντως υπ’ όψιν και να γίνουν αντικείμενο κατάλληλης διαχείρισης. 

6. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κεφαλαιαγορών της Ε.Ε., με βάση τις τοπικές αγορές και τα οικοσυστήματα ως κεντρικά μέρη μιας ολοκληρωμένης, ανοικτής ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς με βάθος και ρευστότητα. Αυτό θα συμβάλει επίσης στην αύξηση του διεθνούς ρόλου του ευρώ και στην ενίσχυση των διασυνδέσεων με τις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές.

Με βάση τις παραπάνω γενικές αρχές καλείται η Επιτροπή να αξιολογήσει και να εξετάσει έναν κατάλογο ενδεχόμενων νέων λεπτομερών μέτρων και δράσεων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων αυτών.   

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα