Δεύτερη ευκαιρία «πάγιας ρύθμισης» χρεών στο Δημόσιο

Πώς φορολογούμενοι αποκτούν εκ νέου δικαίωμα 12 δόσεων
Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018 12:48
UPD:12:49
INTIME NEWS/ΤΖΑΜΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δίδει στους οφειλέτες αυτούς μια δεύτερη ευκαιρία υπαγωγής σε «πάγια ρύθμιση». Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσα από μια ερμηνεία της ισχύουσας νομοθεσίας, στην οποία προέβη πρόσφατα η ΑΑΔΕ με έγγραφο που απέστειλε στη Βουλή για να απαντήσει σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Παλαιτσάκη
gpal@naftemporiki.gr

Χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι έχασαν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις τις οφειλές τους προς το Δημόσιο, κυρίως επειδή δεν κατάφεραν να πληρώσουν εμπρόθεσμα τουλάχιστον δύο μηνιαίες δόσεις της «πάγιας ρύθμισης» στην οποία είχαν εντάξει τις οφειλές τους, έχουν το δικαίωμα να ρυθμίσουν και πάλι τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των ίδιων οφειλών τους έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δίδει στους οφειλέτες αυτούς μια δεύτερη ευκαιρία υπαγωγής σε «πάγια ρύθμιση». Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσα από μια ερμηνεία της ισχύουσας νομοθεσίας, στην οποία προέβη πρόσφατα η ΑΑΔΕ με έγγραφο που απέστειλε στη Βουλή για να απαντήσει σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή:

1 Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει αυτή τη στιγμή δύο δυνατότητες ρυθμίσεων τμηματικής εξόφλησης ληξιπρόθεσμων χρεών προς τη Φορολογική Διοίκηση:

α) την «πάγια ρύθμιση» της υποπαραγράφου Α2 της παρ. Α' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/ 2013, με την οποία μπορούν να ρυθμιστούν οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα Τελωνεία οφειλές οι οποίες είτε έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες στο σύνολό τους είτε έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά ένα μέρος τους (τουλάχιστον κατά το ποσό της πρώτης δόσης αυτών) είτε δεν έχουν ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμες. Με τη ρύθμιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις ή έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις, αν προέρχονται από έκτακτη αιτία. Η ένταξη οφειλών στη συγκεκριμένη ρύθμιση συνεπάγεται την επιβάρυνσή τους με ετήσιο επιτόκιο 5%. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή και η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δίδονται πληροφορίες από τον οφειλέτη για την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που λειτουργεί στο σύστημα ΤΑΧΙSNET και είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr).

β) την «πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας), με την οποία παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης σε μηνιαίες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών που προέρχονται από πάσης φύσεως φόρους. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα «πάγιας ρύθμισης» που προβλέπει τμηματική εξόφληση φορολογικών οφειλών προς το Δημόσιο έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις ή μέχρι και σε 24 μηνιαίες δόσεις, αν τα χρέη έχουν προκύψει από έκτακτες αιτίες και προβλέπεται να εξοφληθούν εφάπαξ. Η ένταξη οφειλών στη συγκεκριμένη ρύθμιση συνεπάγεται επίσης την επιβάρυνσή τους με ετήσιο επιτόκιο 5%. Η «πάγια ρύθμιση» του ν. 4174/2013 έχει σχεδόν τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τη ρύθμιση του ν. 4152/2013. Η μόνη ουσιαστική διαφορά της με την «πάγια ρύθμιση» του ν. 4152/2013 είναι ότι για την υπαγωγή στην «πάγια ρύθμιση» του ν. 4174/ 2013 δεν προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης, οπότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια ΔΟΥ, να συμπληρώσει χειρόγραφα έντυπη αίτηση και έντυπη υπεύθυνη δήλωση για την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση.

2 Σε κάθε μία από τις παραπάνω δύο «πάγιες ρυθμίσεις» υπάρχει όρος που προβλέπει ότι η υπαγωγή μιας οφειλής φορολογουμένου στο πρόγραμμα τμηματικής καταβολής έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις ή έως και σε 24, αν πρόκειται για οφειλή από έκτακτη αιτία, μπορεί να γίνει μόνο μία φορά.

3 Ωστόσο, εάν ένας οφειλέτης απολέσει την «πάγια ρύθμιση» του ν. 4152/2013 μπορεί στη συνέχεια να εντάξει το εναπομείναν, ανεξόφλητο, υπόλοιπο της ίδιας οφειλής του στην «πάγια ρύθμιση» του ν. 4174/2013 (του ΚΦΔ). Μπορεί επίσης να ισχύσει και το αντίθετο: εάν ένας οφειλέτης απολέσει την «πάγια ρύθμιση» του ν. 4174/2013 (του ΚΦΔ) έχει το δικαίωμα να εντάξει το εναπομείναν, ανεξόφλητο, υπόλοιπο της ίδιας οφειλής του στην «πάγια ρύθμιση» του ν. 4152/2013.

Με απλά λόγια, εάν ένας φορολογούμενος εντάξει ένα χρέος του προς το Δημόσιο (ληξιπρόθεσμο ή μη) στη μία «πάγια ρύθμιση» από τις δύο που ισχύουν και αποκτήσει το δικαίωμα εξόφλησης του χρέους αυτού σε 12 μηνιαίες δόσεις, αλλά στην πορεία απολέσει τη ρύθμιση, μπορεί να εντάξει το υπόλοιπο της ίδιας οφειλής του στην άλλη «πάγια ρύθμιση», ακριβώς με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η μόνη διαφορά μεταξύ των περιπτώσεων απώλειας της μίας και της άλλης «πάγιας ρύθμισης» είναι η εξής:

α) σε περίπτωση απώλειας της «πάγιας ρύθμισης» 12 δόσεων του ν. 4152/2013, ο οφειλέτης για να ενταχθεί αμέσως μετά στην «πάγια ρύθμιση» 12 δόσεων του ν. 4174/2013 θα πρέπει να προσέλθει στην αρμόδια ΔΟΥ για να υποβάλει αυτοπροσώπως και σε έντυπη μορφή την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση.

β) σε περίπτωση απώλειας της «πάγιας ρύθμισης» 12 δόσεων του ν. 4174/2013, ο οφειλέτης για να ενταχθεί αμέσως μετά στην «πάγια ρύθμιση» 12 δόσεων του ν. 4152/2013 αρκεί να υποβάλει ηλεκτρονικά, μέσω TAXISNET, την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση.

Σημειώνεται ότι τόσο η «πάγια ρύθμιση» του ν. 4152/2013 όσο και η «πάγια ρύθμιση» του ν. 4174/2013 χάνονται εφόσον ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες περισσότερες από μία δόσεις,

β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για περισσότερο από ένα μήνα,

γ) δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του στη φορολογία εισοδήματος και στη φορολογία ΦΠΑ κατά την περίοδο της υπαγωγής του στο πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών. Στην περίπτωση αυτή, η υπαγωγή του ίδιου χρέους για δεύτερη φορά σε «πάγια ρύθμιση», σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα, μπορεί να γίνει αφού προηγουμένως τακτοποιηθούν οι ανεκπλήρωτες φορολογικές υποχρεώσεις (με υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων κ.λπ.)

δ) δεν πληρώσει εμπρόθεσμα ή δεν εντάξει σε ρύθμιση τυχόν νέα οφειλή που θα προκύψει. Στην περίπτωση αυτή, η υπαγωγή του ίδιου χρέους για δεύτερη φορά σε «πάγια ρύθμιση», σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα, μπορεί να γίνει αφού προηγουμένως τακτοποιηθεί η αποπληρωμή της νέας οφειλής.

Το έγγραφο της ΑΑΔΕ

Η ερμηνεία των διατάξεων με την οποία άνοιξε ο δρόμος για την παροχή δεύτερης ευκαιρίας ρύθμισης της ίδιας οφειλής προς το Δημόσιο έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις αποτυπώνεται σε έγγραφο που κοινοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου 2018 στη Βουλή προκειμένου να απαντηθεί ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου που κατατέθηκε στο Σώμα στις 23 Αυγούστου σχετικά με τις δυνατότητες ρύθμισης των οφειλών προς την Εφορία.

Στο έγγραφο, το οποίο υπογράφει ο γενικός διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ Ευθύμιος Σαΐτης, επισημαίνονται, συγκεκριμένα, τα εξής:

* «Στους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής έως 12 ή 24 ισόποσων μηνιαίων δόσεων ανάλογα με το είδος του φόρου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 (πάγια ρύθμιση) του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α'), καθώς και στην κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσα απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1112/2013 (ΦΕΚ 1237 Β'), όπως ισχύουν…».

* «Ισχύουν επίσης οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α' - Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας-Κ.Φ.Δ.) - σχετ. απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1277/2013 (ΦΕΚ 3398 Β') και εγκύκλιοι ΠΟΛ. 1189/2014 και ΠΟΛ. 1226/2015 - με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δημοσίου, να υπαγάγουν σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής το σύνολο των βεβαιωμένων στις Φορολογικές Αρχές οφειλών τους, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (σ.σ.: όλων των φορολογικών οφειλών). Οι ανωτέρω οφειλές δύναται να ρυθμιστούν σε μηνιαίες δόσεις, έως δώδεκα (12). Κατ' εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα καταβολής σε μηνιαίες δόσεις έως είκοσι τέσσερις για οφειλές που καταβάλλονται εφάπαξ».

* «Σημειώνεται ότι η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη και για τις οφειλές που δύναται να υπαχθούν σε αυτήν για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής (παράγραφος 5 της ΠΟΛ. 1112/2013 και άρθρο 3, παράγραφος 1, της ΠΟΛ. 1277/2013 αντίστοιχα)».

* «Εντούτοις, εάν έχει απολεσθεί ρύθμιση του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 βεβαιωμένων οφειλών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τότε υφίσταται η δυνατότητα υπαγωγής αυτών σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (σ.σ.: πάλι σε «πάγια» ρύθμιση 12 δόσεων). Και αντίστροφα, εάν έχει απολεσθεί ρύθμιση του άρθρου 43 του ν. 4174/2013, τότε υφίσταται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση της υποπαραγράφου Α2 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 για τις ίδιες οφειλές».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα