Παραπομπές και αιτιολογημένες γνώμες για σωρεία κοινοτικών παραβιάσεων

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2006 17:29
UPD:17:36

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή της να κλιμακώσει τη διαδικασία προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας, για μια σειρά παραβιάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας.

Αναλυτικά:

- Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναφορικά με τις διαδικασίες διαγωνισμού για τον εφοδιασμό διάφορων νοσοκομείων στην Ελλάδα με ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καθώς αποτελεί ευρύτερα διαδεδομένη πρακτική η απόρριψη προσφορών βάσει υποτιθέμενων προβλημάτων με το επίπεδο ασφάλειας, αν και φέρουν τη σήμανση «CE».

- Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφορικά με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του εθνικού νόμου 2955/2001 και των εκτελεστικών του υπουργικών αποφάσεων, βάσει των οποίων προβλέπεται ότι τα σχετικά ιατρικά εφόδια μπορούν να ανατεθούν απευθείας, χωρίς προηγούμενη διαδικασία διαγωνισμού, εφόσον η ανάθεση αφορά μη συγκρίσιμα υλικά, δηλαδή μοναδικά υλικά χωρίς κοινά χαρακτηριστικά με άλλα προϊόντα. Στις εκτελεστικές υπουργικές αποφάσεις, όλα τα υλικά ιατρικής χρήσης που αναφέρονται στον νόμο 2955/2001 κατατάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες, αντιμετωπίζονται όμως στο σύνολό τους ως μη συγκρίσιμα. Κατά συνέπεια, η προμήθεια όλων των υλικών που αναφέρονται στο νόμο διενεργείται χωρίς προηγούμενο διαγωνισμό, κατά παράβαση της οδηγίας 93/36/EΟΚ (συμβάσεις δημοσίων προμηθειών).

- Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα σχετικά με τη διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας με τον ΕΡΓΑ ΟΣΕ αναφορικά με το σιδηροδρομικό έργο «Μελέτες κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εγκαταστάσεων Α φάσης συγκροτήματος σταθμών Θριασίου πεδίου».

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο διαγωνισμός για την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης τυπικών προσόντων, καθώς επίσης και τα άρθρα 12 (διάκριση εξαιτίας εθνικότητας) και 49 (ελευθερία παροχής υπηρεσιών) της συνθήκης ΕΚ.

- Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα σε σχέση με διαδικασία που κίνησε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) για τη μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο όμοιων ατμοηλεκτρικών μονάδων με τις βοηθητικές τους εγκαταστάσεις για τον ατμοηλεκτρικό σταθμό του Αθερινόλακκου Κρήτης.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι δημοπρατώντας το εν λόγω έργο χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, καθώς και καθυστερώντας να ενημερώσει τον ενάγοντα σχετικά με τους λόγους απόρριψης της προσφοράς του, ο αναθέτων φορέας παραβίασε την οδηγία 93/38/EΟΚ («ειδικοί τομείς»).

- Αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα για το δίκαιο των εταιρειών http://www.naftemporiki.gr/news/static/06/06/29/1208674.htm .

- Αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα για καταστήματα οπτικών και αναγνώριση διπλωμάτων ιατρών http://www.naftemporiki.gr/news/static/06/06/29/1208643.htm .

- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα στις Βρυξέλλες να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν εξασφάλισε την κατάλληλη επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε 24 πόλεις και κωμοπόλεις.

Η προθεσμία για τη θέση σε λειτουργία της υποδομής αυτής έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2000.

- H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να καταθέσει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας και της Πορτογαλίας επειδή «δεν τήρησαν την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τη βελτίωση του βαθμού διάθεσης και της χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου». Τα ανωτέρω κράτη μέλη θα έπρεπε, όπως αναφέρει η Επιτροπή, να είχαν καταρτίσει και εφαρμόσει σχέδια παραλαβής και χειρισμού αποβλήτων για όλους τους λιμένες τους έως τις 27 Δεκεμβρίου 2002.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα