Στις 7 Σεπτεμβρίου η γ.σ. της Altec Συμμετοχών

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017 13:24
UPD:13:25

Για την Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου, ορίστηκε η συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Altec Συμμετοχών ΑΒΕΕ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  • Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  • Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
  • Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  • Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2016, προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2017 και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό του τρόπου και του χρόνου καταβολής τους.
  • Αποδοχή παραίτησης μέλους από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας  και επικύρωση της νέας σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου.   
  • Παροχή αδείας - εγκρίσεως για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α  και 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
  • Επικύρωση της από 22/6/2017 απόφασης των δ.σ των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου UNISOFT A.E & ALTEC INTΕGRATION A.E περί υπαγωγής τους στις διατάξεις του άρθρου 106β του Ν. 3588/2007, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την οικονομική τους αναδιάρθρωση και εξυγίανση και ανάθεση στην εταιρεία συμβούλων DELOITTE την ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή.
  • Θέματα σχετικά με τα άρθρα 47 και 48 του ν. 2190/1920.
  • Διάφορες ανακοινώσεις - Λοιπά θέματα.  

naftemporiki.gr 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα