Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 15:49
UPD:23:53

Αθήνα 16 Ιουνίου 2017

 

Μέρισμα χρησης 2016

 

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16ης  Ιουνίου 2017 αποφάσισε την διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2016 ποσού 011 ευρώ ανά μετοχή μεικτό.

Το ποσό μερίσματος των 011 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15%  σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4387/2016 (όπως ισχύει σήμερα) ήτοι 00165 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 00935 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς» ως ακολούθως:

1.    Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.  για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει του Χειριστές τους για την είσπραξη.

2.   Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.

3.    Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή για πέντε (5) έτη (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή- Σ.Α.Τ.) την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου  είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Μετοχολογίου  της ΕΥΔΑΠ (Τηλ. 210 214 4479) κ. Χρήστος Αντερριώτης.

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα