Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016 15:33
UPD:23:53

Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2016

 

Μέρισμα προηγουμενων χρήσεων


Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23ης  Δεκεμβρίου 2016 αποφάσισε την διανομή μερίσματος προηγούμενων χρήσεων (2012 2013) ποσού 038 ευρώ ανά μετοχή μεικτό.

Το ποσό μερίσματος των 038 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%  σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4389/2016 (όπως ισχύει σήμερα) ήτοι 0038 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0342 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς» ως ακολούθως:

1.    Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.  για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει του Χειριστές τους για την είσπραξη.

2.   Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.

3.    Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή για πέντε (5) έτη (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή- Σ.Α.Τ.) την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου  είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Μετοχολογίου  της ΕΥΔΑΠ (Τηλ. 210 214 4479) κ. Χρήστος Αντερριώτης.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα