ΥΠΟΙΚ: Καθιερώνεται και νέα περίοδος εκπτώσεων

Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο για την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων
Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016 20:18
UPD:20:19
INTIME NEWS/ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Από την έντυπη έκδοση

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο καθορισμού των προσφορών - εκπτώσεων φέρνει το νομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών με τίτλο «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».

Την ίδια ώρα η έννοια του άρτου αποκτά νέα διάσταση εμπορικά, ενώ σε ό,τι αφορά την αγορά καυσίμων μεταβάλλεται άρδην το τοπίο. Ενδιαφέρουσα είναι και η πρόβλεψη για την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), σύμφωνα με την οποία η σύσταση εταιρείας που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του ν/σ πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης αφορά μόνο τις περιπτώσεις των προσωπικών εταιρειών και των ΙΚΕ, καθώς και των Α.Ε. και ΕΠΕ οι οποίες χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο ν/σ και επομένως απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Ειδικότερα αποσαφηνίζεται στον νόμο η έννοια των προσφορών με ρητή παραπομπή στον ορισμό του κώδικα δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες, ενώ εισάγεται υποχρέωση σαφούς αναγραφής της αρχικής και της νέας μειωμένης τιμής των προϊόντων που διατίθενται σε προσφορά, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν. Κατά συνέπεια ενισχύεται η διαφάνεια και η ποιότητα της πληροφόρησης του καταναλωτή, ενώ με τη διατήρηση του περιορισμού του ποσοστού (50%) των ειδών που πρέπει να διατίθενται σε προσφορά λαμβάνονται υπ’ όψιν οι δυνατότητες και οι ανάγκες μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων, ώστε να διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός με μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Καθιερώνεται, εξάλλου, η δυνατότητα κάθε αντιπεριφερειάρχη, μετά από γνώμη των δήμων, των εμπορικών και επαγγελματικών οργανώσεων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, να ορίζει μία περίοδο προσφορών ανά δύο έτη, με μέγιστη χρονική διάρκεια ένα μήνα, κατά την οποία επιτρέπεται η προσφορά του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα.

Με αυτή τη ρύθμιση ενισχύεται η ευελιξία των εμπορικών επιχειρήσεων αναφορικά με τη διάθεση περισσότερων ειδών σε προσφορά, ενώ λαμβάνονται περισσότερο υπ’ όψιν οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Οι αλλαγές στο ψωμί

Στο σχέδιο νόμου «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» εισάγεται η έννοια του παραδοσιακού άρτου. Με αυτό τον όρο επιτυγχάνεται η ανάδειξη του άρτου που παράγεται στα πλαίσια μιας ενιαίας διαδικασίας από φρέσκες πρώτες ύλες σε διακριτό προϊόν.

Παράλληλα, καθιερώνεται η δυνατότητα της χρήσης των όρων «παραδοσιακός αρτοποιός», «παραδοσιακό αρτοποιείο» και «παραδοσιακός φούρνος» αποκλειστικά από τους αρτοποιούς που πωλούν, μεταξύ άλλων αρτοπαρασκευασμάτων και αρτοσκευασμάτων, αυτό τον τύπο άρτου.

Κατά συνέπεια διασφαλίζεται η ορθή ενημέρωση του καταναλωτή, προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ αρτοποιών, σύμφωνα και με τις σχετικές συστάσεις του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών στο πλαίσιο της ex post αξιολόγησης της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ (Εκτίμηση των επιπτώσεων επιλεγμένων μεταρρυθμίσεων που αφορούν τον ανταγωνισμό, Μάιος 2016), ενώ ενισχύεται η εμπορική αξία ενός παραδοσιακού εγχώριου προϊόντος.

Η αγορά πετρελαιοειδών

Ανατροπές, στο μεταξύ, επέρχονται στην αγορά πετρελαιοειδών.

Συγκεκριμένα, αίρονται εμπόδια ως προς την ελευθερία χρήσης του εμπορικού σήματος προμήθειας καυσίμων, καθώς και την υποχρέωση ανάληψης του κόστους εγκατάστασης συστημάτων GPS σε βυτιοφόρα οχήματα, σλέπια και δεξαμενόπλοια από τους κατόχους αδειών και ουσιαστικά παραπέμπει το θέμα σε διαπραγματεύσεις μεταξύ ιδιοκτητών και μισθωτών.

Παράλληλα, αποσυνδέεται η σύμβαση προμήθειας καυσίμων με τη μίσθωση χώρων του πρατηρίου.

Πιο συγκεκριμένα:

* Καταργείται η υποχρέωση ανάληψης του κόστους τοποθέτησης του εμπορικού σήματος του κατόχου της άδειας Διάθεσης βιοκαυσίμων, ή του εμπορικού σήματος του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, από τον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή ή τον αγοραστή, στην περίπτωση αγοράς με παρακράτηση κυριότητας του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά βιοκαυσίμων.

* Καταργείται η υποχρέωση ανάληψης του κόστους τοποθέτησης του εμπορικού σήματος του κατόχου άδειας εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών ή του εμπορικού σήματος του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, από τον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή ή τον αγοραστή, στην περίπτωση αγοράς με παρακράτηση κυριότητας του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των παραπάνω καυσίμων.

* Καταργείται η υποχρέωση των κατόχων Αδειών λιανικής εμπορίας καυσίμων να τοποθετούν το εμπορικό σήμα των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων με τις οποίες συνάπτουν αποκλειστικές συμβάσεις προμήθειας στα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούν για τη μετακίνηση καυσίμων, καθώς και η υποχρέωση ανάληψης του κόστους τοποθέτησης του εμπορικού σήματος των αποκλειστικών προμηθευτών τους επί αυτών.

* Καταργείται η υποχρεωτική ανάληψη του κόστους εγκατάστασης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος ψηφιακής ταυτότητας του βυτιοφόρου και των ρυμουλκούμενων αυτού, εφόσον υπάρχουν, από τον ιδιοκτήτη ή από τον μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου στις περιπτώσεις της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της αγοράς με παρακράτηση κυριότητας αντίστοιχα.

* Καταργείται η υποχρεωτική ανάληψη του κόστους εγκατάστασης ηλεκτρονικών συστημάτων διασφάλισης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας τα οποία εγκαθίστανται σε μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα (ΦΙΧ ή ΦΔΧ) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), από τους κατόχους άδειας εμπορίας, λιανικής εμπορίας και διάθεσης βιοκαυσίμων όταν αυτοί αποτελούν ιδιοκτήτες, μισθωτές ή αγοραστές των παραπάνω μεταφορικών μέσων.

Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, η ρύθμιση των σχέσεων των αντισυμβαλλόμενων μερών από τον νόμο, περιόριζε τη δυνατότητα αυτών να καθορίζουν ελεύθερα τους όρους χρήσης μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά καυσίμων, καθώς και των όρων εμπορικής προβολής, παρεμβαίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ελεύθερη διαμόρφωση των συμβατικών όρων χρήσης οχημάτων και εμπορικών σημάτων.

Οι συμβάσεις πρατηριούχων με τις εταιρείες

Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις πρατηριούχων - εταιρειών εμπορίας, με την προηγούμενη ρύθμιση δινόταν η δυνατότητα η διάρκεια της σύμβασης αποκλειστικής προμήθειας να είναι μεγαλύτερη της πενταετίας σε περιπτώσεις μίσθωσης από τον πρατηριούχο ή παραχώρησης της χρήσης στον πρατηριούχο χώρων που ανήκαν στην εταιρεία εμπορίας.

Η νέα διάταξη παρέχει αυτή τη δυνατότητα μόνο στις περιπτώσεις που η κυριότητα της εταιρείας επί των χώρων είναι πλήρης, ώστε να παρέχεται η εγγύηση ότι η εταιρεία εμπορίας καυσίμων είναι αποκλειστική κυρία των χώρων.

Αυτό θα οδηγήσει στη σαφέστερη σύνδεση της διάρκειας της σύμβασης αποκλειστικής προμήθειας με τη διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης, την οποία έχει ο πρατηριούχος.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα