Μειωμένος τζίρος για τα Ελληνικά Καλώδια στο εξάμηνο

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016 19:02
UPD:19:10
Ελληνικά Καλώδια

Οι επενδύσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε 4,3 εκατ. ευρώ.

Στις διαφοροποιήσεις του προϊοντικού μείγματος λόγω των διαφορετικών συμβολαίων που εκτελούνταν κατά τη διάρκεια των δύο περιόδων καθώς και στη ζημιά από το αποτέλεσμα μετάλλου οφείλεται η επιδείνωση των αποτελεσμάτων α’εξαμήνου 2016 της Ελληνικά Καλώδια σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με την εταιρεία παρά τη διατήρηση του όγκου πωλήσεων στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ο όμιλος σημείωσε μείωση 4% του κύκλου εργασιών που ανήλθε στα 212 εκατ. ευρώ έναντι 221 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 17,8 εκατ. ευρώ έναντι 21,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του Ομίλου ανήλθε σε κέρδη 10,6 εκατ. ευρώ έναντι 14,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ έναντι 3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 60 χιλ. ευρώ (κέρδη ανά μετοχή 0,0020 ευρώ).

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 241 εκατ. ευρώ την 30/6/2016 έναντι 224 εκατ. ευρώ την 31/12/2015, που οφείλεται κυρίως στις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης για τη χρηματοδότηση των συμβολαίων υπό εκτέλεση.

Οι επενδύσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε 4,3 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με το σύνολο του 2016 από την πλευρά του ομίλου Ελληνικά Καλώδια τονίζεται ότι παραμένει αισιόδοξος για το 2016 παρά το ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια έχουν επικεντρωθεί στην αύξηση των πωλήσεων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην περαιτέρω ανάπτυξη ανταγωνιστικού δικτύου πωλήσεων, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του κόστους παραγωγής, με στόχο την αξιοποίηση των διεθνών ευκαιριών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα