Νέα προκήρυξη ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2005 15:28

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ενεργειακών επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 6.5 «Προώθηση της διείσδυσης συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας - Εξοικονόμηση Ενέργειας» που υπάγεται στον άξονα 6: «Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και προώθηση της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π.ΑΝ.).

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός των έργων που πρόκειται να ενισχυθούν με την πρόσκληση αυτή είναι 363.000.000 ευρώ, με δημόσια δαπάνη 136.000.000 ευρώ.

Ηδη, το υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι σήμερα έχει εκδώσει δύο προκηρύξεις για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Γ' ΚΠΣ 2000-2006. Στο πλαίσιο των δύο παραπάνω προκηρύξεων έχουν ενταχθεί σήμερα 336 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 1.075.540.000 ευρώ και δημόσια δαπάνη 377.230.000 ευρώ.

Από αυτά, μέχρι στιγμής, έχουν συμβασιοποιηθεί 274 τεχνολογικές προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 1.013.039.000 ευρώ και δημόσια δαπάνη 353.759.000 ευρώ (πρόοδος συμβασιοποίησης επί του προϋπολογισμού των ενταγμένων προτάσεων 94,2%).

Γενικοί στόχοι του Μέτρου 6.5 είναι:

- η αύξηση της συμμετοχής της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας/Ψύξης (ΣΗΘ) στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή της χώρας

- η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες μορφές πρωτογενούς ενέργειας μέσω της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών τροφοδοσίας

- η προστασία του περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά το ποσοστό των απαιτούμενων ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται στο 15% της συνολικής ιδιωτικής συμμετοχής, έναντι 30% των προηγούμενων προκηρύξεων για ενεργειακές επενδύσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλουν σχετικές επενδυτικές προτάσεις στους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ), έως τις 31 Οκτωβρίου 2005.

Επιλέξιμες επενδύσεις νοούνται οι επενδύσεις εκείνες που πληρούν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Ενεργειακών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης.

Δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης έχει κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα ή επιχείρηση Ο.Τ.Α. ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν περιλαμβάνεται στο δημόσιο τομέα.

Το κατώτατο και το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού επενδυτικής πρότασης που επιχορηγείται καθορίζονται σε 44.000 ευρώ και σε 44.000.000 ευρώ αντίστοιχα, για κάθε τεχνολογική κατηγορία ή υποκατηγορία ΑΠΕ.

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 30% έως 50%, αναλόγως της περιοχής υλοποίησης, της τεχνολογικής κατηγορίας και του είδους της επένδυσης.

Το κόστος διασύνδεσης έργων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘ με το ηλεκτρικό δίκτυο χρηματοδοτείται με ποσοστό επιχορήγησης που ανέρχεται σε 45% ή 50% ανάλογα με την περιοχή στην οποία υλοποιείται το έργο και ανάλογα με το μέγεθος του φορέα που το υλοποιεί.

Η πρόσκληση αφορά έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο έχει ως στόχο την άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα