Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020 17:44

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Οικονομικό Ημερολόγιο

Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2019: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020  Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2020: ...

Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020:

  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2019: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 
  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2020: Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 
  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων: Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 
  • Δικαιούχοι μερίσματος – record date (*): Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 

Σχετικά με τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εάν αποφασιστεί η καταβολή μερίσματος, η ημερομηνία αποκοπής (Πέμπτη 4/6/2020) είναι: α) πριν από την λήξη, στις 19 Ιουνίου 2020 του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τον δείκτη FTSE/ATHEX LARGE CAP (στη σύνθεση του οποίου συμμετέχει η εταιρεία (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ)) και β) πριν από την λήξη, στις 19 Ιουνίου 2020 του ΣΜΕ με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της ΕΧΑΕ.

  • Καταβολή Μερίσματος (*): Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 
  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2020: Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 
  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι ανωτέρω σχετικές ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Τυχόν μέρισμα για την χρήση 2019 θα καταβληθεί μέσω Τραπέζης. Η Τράπεζα που θα επιλεγεί (θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση) θα πιστώσει τους λογαριασμούς των χειριστών, οι οποίοι με την σειρά τους θα καταβάλουν τα χρήματα στους δικαιούχους.

Η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019 θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.

Tα αποτελέσματα εκάστης περιόδου θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.athexgroup.gr) μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.