Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 13:21

Με ενισχυμένα μεγέθη έκλεισε το 2017 για τη Μότορ Όιλ

Αύξηση τζίρου κατά 1,49 δισ. ευρώ ή 23,39% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατέγραψε ο όμιλος Μότορ Όιλ το 2017. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε ελαφρώς τα 7,84 δισ. ευρώ, έναντι 6,36 δισ. το 2016. Τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 620,54 εκατ. ευρώ από 603,49 εκατ. το 2016 (αύξηση 2,83%), ενώ τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ήταν 450,3 εκατ. ευρώ έναντι 428,76 εκατ. (αύξηση 5,02%). Τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου ανήλθαν το 2017 σε 313,55 εκατ. ευρώ έναντι 297,84 εκατ. την προηγούμενη χρονιά (αύξηση 5,27%). Παράλληλα, το μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) του ομίλου αυξήθηκε στο ποσό των 899,5 εκατ. ευρώ από 804,25 εκατ. κατά τη χρήση του 2016 (+11,84%).

Από την έντυπη έκδοση 

Του Γιάννη Κανουπάκη
jkan@naftemporiki.gr

Αύξηση τζίρου κατά 1,49 δισ. ευρώ ή 23,39% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατέγραψε ο όμιλος Μότορ Όιλ το 2017. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε ελαφρώς τα 7,84 δισ. ευρώ, έναντι 6,36 δισ. το 2016. Τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 620,54 εκατ. ευρώ από 603,49 εκατ. το 2016 (αύξηση 2,83%), ενώ τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ήταν 450,3 εκατ. ευρώ έναντι 428,76 εκατ. (αύξηση 5,02%). Τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου ανήλθαν το 2017 σε 313,55 εκατ. ευρώ έναντι 297,84 εκατ. την προηγούμενη χρονιά (αύξηση 5,27%). Παράλληλα, το μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) του ομίλου αυξήθηκε στο ποσό των 899,5 εκατ. ευρώ από 804,25 εκατ. κατά τη χρήση του 2016 (+11,84%).

Η εταιρεία
Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 5,74 δισ. ευρώ από 4,51 δισ. τη χρήση του 2016 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27,2%. Σε επίπεδο μικτού κέρδους και λειτουργικών εξόδων και εσόδων, τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) της εταιρείας ανήλθαν σε 551,53 εκατ. ευρώ το 2017 από 522,85 εκατ. το 2016 (αύξηση 5,49%), τα κέρδη προ φόρων σε 422,31 εκατ. ευρώ έναντι 392,8 εκατ. το 2016 (αύξηση 7,51%), τα κέρδη μετά από φόρους σε 295,63 εκατ. ευρώ έναντι 274,64 εκατ. (αύξηση 7,64%) και το μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) της εταιρείας στο ποσό των 625,77 εκατ. ευρώ έναντι 540,46 εκατ., ήτοι αυξημένο κατά 15,78%. Διευκρινίζεται ότι το μικτό κέρδος της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω το 2017, μετά τη σημαντική άνοδο το 2016, επηρεαζόμενο θετικά από τα ενισχυμένα περιθώρια διύλισης σε συνδυασμό με την εξέλιξη της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στην ερχόμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2017 ποσού 144.017.874 ευρώ (ή 1,30 ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2017 ποσό 33.234.894 ευρώ (ή 0,30 ανά μετοχή) από τον Δεκέμβριο του 2017, ενώ το υπόλοιπο ποσό του ενός ευρώ ανά μετοχή θα αναγνωρισθεί στη χρήση του 2018. Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση του 2017 αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 6,92% με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της εταιρείας στις 31/12/2017 και σε 7,38% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price).

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Μότορ Όιλ, στην αύξηση του κύκλου εργασιών του ομίλου συνέβαλε η άνοδος του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ) κατά περίπου 29,5%, καθώς και η αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 5,59%, ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από τη μικρή αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 2,06%. Τόσο κατά τη χρήση του 2017 όσο και του 2016 ο όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών (αποθήκευτρα) από την OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου A.E. Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του ομίλου, αφού οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας ανήλθαν σε ποσοστό 78,65% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2017, έναντι 74,16% το 2016, καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 86,86% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2017 έναντι 81,3% το 2016).

Οι εξαγωγές
Στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών της εταιρείας επέδρασαν οι ίδιες παράμετροι που διαμόρφωσαν την εξέλιξη του κύκλου εργασιών του ομίλου. Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων της εταιρείας διαφαίνεται ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του διυλιστηρίου (οι πωλήσεις εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένης της ναυτιλίας, ανήλθαν σε ποσοστό 82,28% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2017 έναντι 77,85% το 2016) καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 92,37% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2017 έναντι 86,86% το 2016). Οι λειτουργικές δαπάνες (έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης) του ομίλου αυξήθηκαν το 2017 κατά 10,51 εκατ. ευρώ ή 4,08%, ενώ της εταιρείας μειώθηκαν κατά 5,94 εκατ. ευρώ ή 8,45%. Για τον όμιλο τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του 2017 αφορούσαν σε δαπάνες ύψους 65,24 εκατ. ευρώ έναντι 76,27 εκατ. το 2016, μειωμένες κατά 11,02 εκατ. ευρώ ή 14,46%. Για την εταιρεία τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του 2017 αφορούσαν σε δαπάνες ύψους 50,46 εκατ. ευρώ έναντι 54,98 εκατ. το 2016, μειωμένες κατά 4,52 εκατ. ευρώ ή 8,23%.