Οικονομία & Αγορές
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015 17:00

Νηρεύς: Υπογραφή δανειακών συμβάσεων

Δανειακές συμβάσεις για την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού της υπέγραψε η Νηρεύς με τις δανείστριες τράπεζες στις 18/9/2015, υλοποιώντας τις σχετικές αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 4/5/2015.

Δανειακές συμβάσεις για την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού της υπέγραψε η Νηρεύς με τις δανείστριες τράπεζες στις 18/9/2015, υλοποιώντας τις σχετικές αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 4/5/2015.

Ειδικότερα,  υπεγράφησαν τα προγράμματα για τα Κοινά Ομολογιακά Δάνεια ποσών έως 58,2 εκατ. ευρώ, 4,8 εκατ. ευρώ και 31,4 εκατ. ευρώ καθώς επίσης και το Πρόγραμμα του Μετατρέψιμου σε μετοχές Ομολογιακού Δανείου ποσού έως 29,4 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, όπως έχει ήδη εγκριθεί από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση αλλά και τη Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών του υφιστάμενου ΜΟΔ εκδόσεως 2007 και αρχικού ποσού 20 εκατ. ευρώ, θα ακολουθήσει και η τροποποίηση του Προγράμματος αυτού έτσι ώστε να εναρμονισθούν οι όροι του με αυτούς του νέου μετατρέψιμου σε μετοχές δανείου.

Σύμφωνα με τη Νηρεύς, η εκταμίευση των παραπάνω δανείων προϋποθέτει την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσού 58,6 εκατ. ευρώ εκ των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τις τράπεζες η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και τη διαδικασία, μεταξύ άλλων, για τη σύσταση των συμφωνημένων εξασφαλίσεων επί του ενεργητικού της εταιρείας.