ΔΙΣ: Αποδεκτή η α­πό­φαση της Πο­λι­τείας - Αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα η Θεία Κοινωνία

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 17:51
UPD:17:56
Eurokinissi/ΜΠΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
A- A A+

Τις τε­λευ­ταίες ε­ξε­λί­ξεις σχε­τικά με την παν­δη­μία του κο­ρω­νο­ϊού και τις συ­νέπειές της ως προς την τέ­λεση της θείας λα­τρείας στους ι­ε­ρούς να­ούς και τις μο­νές συ­ζή­τησε κι ε­πα­νε­κτί­μησε η Δι­αρ­κής Ιερά Σύ­νο­δος (ΔΙΣ) της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λάδος, που συνήλθε σήμερα, υπό την προ­ε­δρία του αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος, Ι­ε­ρω­νύ­μου.

Η ΔΙΣ «δο­ξά­ζει το Ό­νομα του Α­να­στάν­τος Κυ­ρίου μας Ι­η­σού Χρι­στού, δι­ότι Χά­ριτι και Φι­λαν­θρω­πία Αυ­τού και προ­στα­σί­αις των Αγίων Του, α­πο­σο­βή­θηκε στην πα­τρίδα μας η πε­ραι­τέρω ε­ξά­πλωση της νό­σου».

Εκ­φρά­ζει δη­μο­σίως τις θερ­μές πα­τρι­κές συγ­χα­ρη­τή­ριες ευ­χές της προς ό­λους τους ια­τρούς και νο­ση­λευ­τές, τους ε­πι­στή­μο­νες Υγείας, τους αρ­μο­δί­ους κρα­τι­κούς λει­τουρ­γούς και όλους ό­σοι α­γω­νί­ζον­ται με σθέ­νος, δύ­ναμη και ελ­πίδα για την φρον­τίδα των ασθενών και των οι­κο­γε­νειών τους.

Συλ­λυ­πεί­ται θερμά τους οι­κεί­ους των θυμάτων και συγ­χαί­ρει δη­μο­σίως ο­λό­κληρο τον ελ­λη­νικό λαό, ο οποίος «τή­ρησε εξ αρ­χής τα υ­πο­δει­χθέντα από τους ει­δι­κούς μέ­τρα, με πνεύμα αλ­λη­λεγ­γύης, υ­πα­κοής, αυ­το­θυ­σίας και α­λη­θι­νής α­γά­πης, πα­ρα­μέ­νον­τας κατ’ οί­κον, υπομένοντας την εξ αυ­τού του εγ­κλει­σμού δυ­σκο­λία και α­νάγκη».

Α­πευθ­υνόμενη προς τον ορ­θό­δοξο ιερό κλήρο και τον ευ­σεβή και φι­λό­χρι­στο ελ­λη­νικό λαό, αλλά και ό­λους τους α­φα­νείς ε­θε­λον­τές ορ­θο­δό­ξους Χρι­στι­α­νούς συ­νερ­γά­τες, η ΔΙΣ τους ευ­χα­ρι­στεί και «πα­τρι­κώς ευ­λο­γεί δι­ότι, αν και πολ­λές φο­ρές ε­ξέ­φρα­σαν τη δυσαρέσκειά τους για την έλ­λειψη δυ­να­τό­τη­τος συμ­με­το­χής τους στις Ι­ε­ρές Α­κο­λου­θίες, ιδίως της Με­γά­λης Ε­βδο­μά­δος, σηκώνοντας έτσι "σταυρό" δυ­σβά­στα­κτο, πα­ρέ­μει­ναν συντεταγμένοι με τις αποφάσεις της Πο­λι­τείας και προς τις με πα­τρική ευθύνη δο­θεί­σες ο­δη­γίες της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου, η ο­ποία από την αρχή της υ­γει­ο­νο­μι­κής κρί­σεως (28.2.2020) τή­ρησε υπεύ­θυνη θέση, προ­τρέ­πον­τάς τους μέσω α­να­κοι­νώ­σεων και εγ­κυ­κλίων της να τη­ρή­σουν τους κα­νό­νες υ­γι­ει­νής και να πα­ρα­μεί­νουν κατ’ οί­κον, ώστε να μη θέ­σουν τον ε­αυτό τους, αλλά και τους συ­ναν­θρώ­πους τους σε ο­ποι­ον­δή­ποτε κίν­δυνο.

Αυ­τός ο ι­ε­ρός κλή­ρος και ο πι­στός λαός δι­καίως πα­ρα­πο­νούν­ται και η Ι­ερά Σύ­νο­δος εκ­φρά­ζει και δη­μο­σίως την πι­κρία της και τον προ­βλη­μα­τι­σμό της για τον τρόπο με τον ο­ποίο αν­τι­με­τω­πί­σθη­καν πολ­λοί Χρι­στι­α­νοί μας στην τόσο ση­μαν­τική και ευ­αί­σθητη για τους πι­στούς πε­ρί­οδο της Με­γά­λης Ε­βδο­μά­δας».

Η Ιερά Σύνοδος θεωρεί πως οι α­πο­φά­σεις της «δέ­χθη­καν με­γάλη πο­λε­μική τόσο από ο­ρι­σμέ­νους α­δελ­φούς χρι­στι­α­νούς, κληρικούς και λα­ϊ­κούς, όσο και από εκ­προ­σώ­πους Μέ­σων Ε­νη­με­ρώ­σεως, α­κόμη και κοι­νο­βου­λευ­τι­κών κομ­μά­των, οι ο­ποίοι, είτε από ά­γνοια, είτε από κακή πλη­ρο­φό­ρηση ή πα­ρε­ξή­γηση, χρη­σι­μο­ποί­η­σαν τον προ­σφιλή και εύ­κολο τρόπο της συ­κο­φαν­τίας, της μυ­θο­πλα­σίας και των ύ­βρεων. Ό­λους αυ­τούς η Ι­ερά Σύ­νο­δος τους συγ­χω­ρεί, τους ευ­λο­γεί πα­τρικά, αλλά ταυ­τό­χρονα δη­λώ­νει ότι ο­φεί­λουν να α­πο­κα­τα­στή­σουν τις συ­κο­φαν­τίες για να μην πα­ρα­μέ­νουν ε­κτε­θει­μέ­νοι έ­ναντι του Θεού και της α­λη­θείας».

Παράλληλα, δηλώνει πως υπο­δέ­χε­ται με ελ­πίδα το προχθεσινό διάγ­γελμα του πρω­θυ­πουρ­γού, τον ο­ποίον συγ­χαί­ρει για τις ευχαριστίες τις ο­ποίες ε­ξέ­φρασε δη­μο­σίως προς την Εκ­κλη­σία της Ελ­λά­δος, τον ι­ερό κλήρο και τους πιστούς, α­να­γνω­ρί­ζον­τας έτσι τη συμ­βολή τους στην αν­τι­με­τώ­πιση της παν­δη­μίας. Ση­μαν­τικό ρόλο σ’ αυ­τήν τη δη­μό­σια α­να­γνώ­ριση είχε, σύμφωνα με τη ΔΙΣ, και η υ­πουρ­γός Παιδείας Παι­δείας και Θρη­σκευ­μά­των, Νίκη Κε­ρα­μέως.

Η Σύνοδος εκ­φρά­ζει τη χαρά της που ο πρω­θυ­πουρ­γός έτεινε «ευ­ή­κοον ους» στην ε­πι­στολή του αρ­χι­ε­πι­σκό­που, που σημείωνε ότι έ­φθασε και­ρός για την «υπό ό­ρους» προ­σέ­λευση πι­στών στους ι­ε­ρούς να­ούς και τις μο­νές, τόσο για προ­σκύ­νημα, όσο και για συμ­με­τοχή στις ιε­ρές α­κο­λου­θίες, θείες λειτουργίες και λοιπά ι­ερά μυ­στή­ρια.

«Α­σφα­λώς, η Ι­ερά Σύ­νο­δος ε­πι­θυ­μούσε και α­νέ­μενε την ε­πι­στροφή των πι­στών στην Θεία Λα­τρεία από την πρώτη η­μέρα της "στα­δι­α­κής ε­πι­στρο­φής στην κα­νο­νι­κό­τητα" (4.5.2020), ό­πως είχε η ί­δια ζη­τή­σει. Κα­τό­πιν πολ­λής συ­ζη­τή­σεως, ό­μως, α­πε­φά­σισε να α­πο­δε­χθεί την α­πό­φαση των ορ­γά­νων της Πο­λι­τείας για πλήρη ε­πι­στροφή υπό ό­ρους των πι­στών στους Ι­ε­ρούς Να­ούς από την Κυ­ρι­ακή 17 Μα­ΐου 2020, εκλαμβάνοντας και χρησιμοποιώντας το διάστημα αυτό ως δυνατότητα καλύτερης προετοιμασίας, υπό τις πα­ρού­σες υγειονομικές συν­θή­κες και προϋποθέσεις, για τον προγραμματισμό τελέσεως των ιερών Ακολουθιών με την συμμετοχή των πιστών» αναφέρει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος.

Η ΔΙΣ ξεκαθαρίζει, πάντως, ότι «το ζή­τημα περί του Ι­ε­ρού Μυ­στη­ρίου της Θείας Ευ­χα­ρι­στίας και της Θείας Κοι­νω­νίας τυγ­χά­νει αδιαπραγμάτευτο, ό­πως α­κρι­βώς ο­ρί­ζε­ται από τους Θεί­ους και Ι­ε­ρούς Κα­νό­νες της Α­γίας μας Εκ­κλη­σίας».

Επιπλέον, ε­πα­να­βε­βαι­ώ­νει την πάγια θέση της, ότι η Εκ­κλη­σία της Ελ­λά­δος στέ­κε­ται πάν­τοτε στο πλευρό της Πο­λι­τείας και θα συνεχίσει να τη συν­δρά­μει με όλες της τις δυ­νά­μεις και τα μέσα σε κάθε ζή­τημα που α­φορά στον ελ­λη­νικό λαό. Προς τούτο, επεξεργάζεται ήδη προ­τά­σεις, οι ο­ποίες προ­έρ­χον­ται από τα συμ­πε­ρά­σματα της ε­πι­στη­μο­νι­κής επιτροπής, τις ο­ποίες θα καταθέσει προς την Πο­λι­τεία, προ­κει­μέ­νου να ι­σχύ­σουν από την Κυ­ρι­ακή 17 Μα­ΐου, ο­πότε και οι πι­στοί θα ε­πα­νέλ­θουν υπό ό­ρους στην κοινή λα­τρεία εν­τός των ι­ε­ρών ναών.

Η Σύνοδος αί­ρει προ­γε­νέ­στερη α­πό­φασή της περί α­πο­χής αρ­χι­ε­ρέων, ι­ε­ρέων, δι­α­κό­νων και μο­να­χών από εμ­φα­νί­σεις και δημόσιες δη­λώ­σεις στα Μέσα Ε­νη­με­ρώ­σεως και το Δι­α­δί­κτυο.

Αποφάσισε, τέλος, να συγ­κλη­θεί την Τρίτη 12 Μα­ΐου η Ι­ε­ρά Σύνοδος της Ι­ε­ραρ­χίας της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, για να διευκρινίσει τους τρό­πους της ε­πα­να­φο­ράς στην κα­νο­νική λει­τουρ­γική ζωή. Για την περίοδο 4 -16 Μαΐου, η ΔΙΣ θα αποστείλει σχετική εγκύκλιο στις μητροπόλεις με όλες τις σχετικές οδηγίες για την προσέλευση των πιστών στους ναούς για την κατ’ ιδίαν προσευχή τους.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή