ΧΑ: Aνακοινώσεις

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2004 17:38
UPD:17:57

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

11. 02. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Η Διοίκηση της FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2003: Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 12.748.000 Euro παρουσιάζοντας αύξηση 11,8% έναντι του 2002 και τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 806.000 Euro μειωμένα κατά 57,9 % ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 178.000 Euro, μειωμένα 84.8% έναντι του 2002. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με την αναθεωρημένη πρόβλεψη που διατύπωσε η διοίκηση της εταιρείας στις 29-8-2003 εξαιτίας μιας σειράς παραγόντων που επηρέασαν δυσμενώς την κερδοφορία της. Οι αιτίες ήταν: α) Πρωτίστως, η παύση λειτουργίας της εταιρείας Connection και των θυγατρικών της λόγω οικονομικών προβλημάτων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να μην πραγματοποιήσει σημαντικό μέρος των πωλήσεων της προς τον συγκεκριμένο πελάτη β) το γενικότερο αρνητικό κλίμα στον κλάδο της λιανικής κατά το πρώτο εξάμηνο του 2003 λόγω Πολέμου στο Ιράκ και του ιού SARS που είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί περαιτέρω η αύξηση των πωλήσεων της Εταιρείας και γ) η αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής με μείωση των τιμών πώλησης κατά 6% περίπου τόσο στην χονδρική όσο και στην λιανική. Η διοίκηση της Εταιρείας ήδη προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες και με τις επενδύσεις που υλοποίησε στη διάρκεια του 2003 σε συνδυασμό με τον ορθολογισμό που θα διακρίνει τις ενέργειες της διοίκησης κατά διάρκεια του 2004, η εικόνα των αποτελεσμάτων της θα είναι σαφώς βελτιωμένη στην τρέχουσα οικονομική χρήση. Αναλυτικότερα, υλοποιήθηκαν οι παρακάτω επενδύσεις: α) ξεκίνησε η λειτουργία νέου καταστήματος στην Παλλήνη Αττικής τον Απρίλιο, β) ιδρύθηκε νέο κατάστημα στο Εμπορικό Κέντρο "Λιμάνι" της Θεσσαλονίκης, τον Μάιο, γ) ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του καταστήματος της Ερμού, τον μήνα Οκτώβριο, ε) λειτούργησε νέο κατάστημα στα Σκόπια της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων REPLAY ανέρχεται σε 25 από τα οποία 20 λειτουργούν στην Ελλάδα και 5 στο εξωτερικό (16 από αυτά είναι εταιρικά και 9 ιδρύθηκαν με την μέθοδο Franchising). Η Διοίκηση θα λάβει μέτρα για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικτύου λιανικής προκειμένου να επικεντρωθεί στις πιο προσοδοφόρες δραστηριότητες της. Επίσης, ενημερώνει για την από κοινού απόφαση διακοπής της συνεργασίας μεταξύ του ομίλου της Fashion Box Group SpA και της Coca Cola Company. Πρόκειται για απόφαση που έλαβαν από κοινού οι δύο πολυεθνικές εταιρίες και θα ισχύσει την 30η Ιουνίου 2004. Η Διοίκηση της FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε τονίζει πως η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τα οικονομικά της αποτελέσματα για το μέλλον καθ' ότι η Εταιρία μας δεν είχε ακόμα προβεί σε σημαντικό όγκο πωλήσεων της γραμμής Coca-Cola? Jeanswear η οποία αφορούσε μόνο το 0,2 % των πωλήσεων της. Η εταιρεία FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. αποτελεί τον βραχίονα στα Βαλκάνια και στη Κύπρο του ομίλου FASHION BOX που δραστηριοποιείται σε 50 χώρες, στην Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Αντικείμενο δραστηριότητας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και εμπορία ειδών ενδύσεως, υποδήσεως και συναφών αξεσουάρ, με την επωνυμία, REPLAY, REPLAY & SONS, E-PLAY.›

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

11. 02. 2004

Ανακοίνωση

Επί των αναφορών, της κας. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Βάσως Παπανδρέου στο δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ALTER της 10-2-2004 ότι πτώχευσε η ανάδοχος του ολυμπιακού έργου της Μαραθώνιας Διαδρομής και ότι το έργο θα περατωθεί με άλλον εργολήπτη η εταιρία ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ως ανάδοχος του έργου γνωστοποιεί τα παρακάτω σύμφωνα με την υπ αριθ. 5/204/2000 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Διαψεύδουμε κατηγορηματικά κάθε αναφορά και άμεση ή έμμεση πληροφόρηση ή δημοσίευμα ότι η εταιρία πτώχευσε και δηλώνουμε ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει ασκηθεί ούτε μια αίτηση πτωχεύσεως. Επιβεβαιώνουμε και πάλι την σχετική ανακοίνωση της εταιρίας με ημερομηνία 8-2-2004 που ήδη έχει δημοσιευθεί. Επί πλέον γνωστοποιούμε ότι η εταιρία μας συνεπής στις συμβατικές της υποχρεώσεις έχει εκτελέσει ποσοστό περίπου 73% της σύμβασης κατά ποσότητα και δαπάνη χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα ή καθυστέρηση. Μάλιστα έχει επιβεβαιωθεί η άρτια και έντεχνη εκτέλεση του μετά από τους σχετικούς ελέγχους των αρμοδίων Υπηρεσιών. Θεωρούμε ότι η αναφορά της κ. Υπουργού οφείλεται προφανώς σε ατυχή διατύπωση εκ της φημολογίας των τελευταίων ημερών που όμως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δημιουργούν πιθανώς εσφαλμένες εντυπώσεις. Η εταιρία θα γνωστοποιήσει εγκαίρως και όπως προβλέπεται κάθε γεγονός που θα επιδρά στην οικονομική κατάσταση και την λειτουργία της όπως πράττει κάθε φορά.

ΓΕΚ Α.Ε. - ΕΡΜΗΣ Α.Ε.

11. 02. 2004

Δελτίο Τύπου

Οι εταιρίες ΓΕΚ ΑΕ & ΕΡΜΗΣ ΑΕ με κοινό Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιούν τα ακόλουθα: «Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ("ΕΡΜΗΣ") και ΓΕΚ Α.Ε. ("ΓΕΚ"), κατά τις συνεδριάσεις τους στις 10.2.2004 αποφάσισαν ομόφωνα να προτείνουν στους μετόχους τους την απορρόφηση της ΓΕΚ από την ΕΡΜΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920. Η σχέση αξιών των εταιριών, καθώς και η προκύπτουσα σχέση ανταλλαγής των μετοχών που θα προταθεί μετά τη σύνταξη των ισολογισμών μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.03.2004, θα οριστικοποιηθεί στις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών στις οποίες θα τεθούν υπόψη οι σχετικές εκθέσεις ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών που θα προβούν στην αποτίμηση των εταιριών και στη διατύπωση πρότασης αναφορικά με το δίκαιο και εύλογο της σχέσης αξιών. Η συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση των κατά το νόμο οριζομένων αδειών και εγκρίσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι εγκρίσεις των Γενικών Συνελεύσεων των εταιριών και των αρμοδίων Αρχών. Η διαδικασία της συγχώνευσης εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί σε 6 μήνες από την ημερομηνία των ισολογισμών μετασχηματισμού. Η προκύπτουσα εταιρία, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα συγκεντρώνει δραστηριότητες στην ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων, θα κατέχει σημαντική συμμετοχή σε μια εκ των μεγαλυτέρων κατασκευαστικών εταιριών στην Ελλάδα, την ΤΕΡΝΑ, ενώ παράλληλα θα διατηρεί σημαντική παρουσία στον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της ενέργειας μέσω και της έμμεσης συμμετοχής της στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών κρίνουν ότι η προτεινόμενη συγχώνευση θα είναι προς όφελος των μετόχων των δύο εταιριών, δεδομένου ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιτυγχάνεται η λειτουργική αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και δημιουργείται ένα σχήμα με σημαντική, εξειδικευμένη παρουσία στις κατασκευές, στην ενέργεια καθώς και στην ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων με ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Σύμβουλος της συγχώνευσης είναι η EFG Telesis Finance.›

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

11. 02. 2004

Πώληση Ιδίων Μετοχών

Κατ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 13, σε συνδυασμό με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, η Εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", δυνάμει της από 09/02/2004 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, ανακοινώνει ότι θα προβεί, εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από της άνω αποφάσεως, στην πώληση 4.392.290 ιδίων μετοχών, με προσυμφωνημένες χρηματιστηριακές συναλλαγές (πακέτα), σύμφωνα με τις αποφάσεις με αριθμούς 217/71/2.4.1996 (ΦΕΚ Β 296) και 98/2003 (ΦΕΚ Β 849) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών αντίστοιχα, σε τιμή όχι κατώτερη των 7,00 ευρώ.

ARROW Α.Ε.Ε.Χ.

11. 02. 2004

Γνωστοποίηση

Στα πλαίσια της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρία γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο με την από 10/2/2004 συνεδρίασή του, διόρισε την κα Ειρήνη Κανακάκη του Κων/νου Εσωτερικό Ελεγκτή της εταιρίας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Κων/νου Ξαρχά.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

11. 02. 2004

Δελτίο Τύπου

Η Εμπορική Τράπεζα γνωστοποιεί ότι θα ανακοινώσει τα ετήσια αποτελέσματα του 2003 για την Τράπεζα και τον Όμιλο, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2004, στις 16.15 τοπική ώρα.

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.

11. 02. 2004

Ανακοίνωση

Αναφορικά με την ολοκλήρωση της περιόδου διενέργειας σταθεροποιητικών πράξεων επί της τιμής της μετοχής της ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ και σύμφωνα με την απόφαση 77/2001 του Δ.Σ. του Χ.Α. και την 15/175/9.11.99 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Στις 05/02/2004 ολοκληρώθηκε η περίοδος σταθεροποίησης της τιμής της μετοχής από την Γενική Τράπεζα. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα (07/01 - 05/02/2004) αποκτήθηκαν από τον Κύριο Ανάδοχο 89.500 μετοχές, στην τιμή 6,68 Euro/μετοχή, οι οποίες επαναμεταβιβάστηκαν στον Βασικό Μέτοχο, μετά την λήξη της περιόδου σταθεροποίησης, στην τιμή εισαγωγής 6,70 Euro/μετοχή.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

11. 02. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου της 10/2/2004 κάνουν λόγο για κάποιον έμπορο αυτοκινήτων που φέρεται να άσκησε μήνυση κατά των υπευθύνων της εταιρείας Καζίνο Πόρτο Καρράς ΑΕ για παράβαση προσωπικών δεδομένων του, σε σχέση με επιταγές που εξέδωσε το έτος 1998. Προς αποφυγή παρανοήσεων και στρεβλών εντυπώσεων, ο Όμιλος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, αναφέρει τα παρακάτω: Η άδεια λειτουργίας του Καζίνο που βρίσκεται εντός του τουριστικού ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, περιήλθε στον όμιλο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ και συγκεκριμένα στην εταιρεία του ομίλου ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ στις αρχές του έτους 2003. Προγενέστερα, και βεβαίως κατά το έτος 1998, η άδεια ανήκε στην εταιρεία ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργούσε το καζίνο στο Πόρτο Καρράς και η οποία ουδεμία σχέση έχει με τον Όμιλό μας.›

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.

11. 02. 2004

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία FRIGOGLASS ΑBEΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου Frigoglass για το 2003, μετά την αφαίρεση των μεριδίων μειοψηφίας, ανήλθαν σε 21.8 εκ ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 29% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα, προ φόρων, χρηματοοικονομικών και αποσβέσεων κέρδη (EBITDA) ανέρχονται σε 55,9 εκ ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι ενοποιημένες πωλήσεις, αντίστοιχα, ανήλθαν σε 312.5 εκ ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 7% σε σχέση με πέρυσι. Ο κλάδος επαγγελματικής ψύξης παρουσίασε αύξηση κερδών κατά 143% συνεισφέροντας κέρδη 17 εκ ευρώ στα ενοποιημένα αποτελέσματα. Η αύξηση των κερδών προήλθε από την αύξηση των πωλήσεων κατά 18% καθώς και από την βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους (2 ποσοστιαίες μονάδες) και των οργανικών αποτελεσμάτων του κλάδου (7 ποσοστιαίες μονάδες). Ο κλάδος της Νιγηρίας συνεισέφερε κέρδη 4.6 εκ ευρώ μειωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο κυρίως λόγω της διολίσθησης του τοπικού νομίσματος (Νάιρα) σε σχέση με το ευρώ. Στο τοπικό νόμισμα οι πωλήσεις του κλάδου εμφανίζουν αύξηση 6,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η VPI, εταιρεία παραγωγής ρητίνης PET, παρουσίασε αύξηση των πωλήσεων 21% σε σχέση με πέρυσι και κέρδη 677 χιλ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο λόγω των αυξημένων αποσβέσεων και της πίεσης στις τιμές της ρητίνης, παγκοσμίως, σε χαμηλότερα επίπεδα. Ο κλάδος των πλαστικών παραμένει με αρνητικό αποτέλεσμα 0,6 χιλ. ευρώ, βελτιωμένο όμως σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.›

ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

11. 02. 2004

Ανακοίνωση

Η εταιρία ALTIUS ΑEΕΧ με επιστολή της προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα: «Τη διανομή μερίσματος 10 λεπτών ανά μετοχή για την οικονομική χρήση 2003 αποφάσισε να εισηγηθεί στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της ALTIUS την Παρασκευή 6/2/2004 (1,60 ευρώ) η μερισματική απόδοση ανέρχεται σε 6,25%. Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση της 31ης Δεκεμβρίου 2003 η ALTIUS κατά το παρελθόν έτος είχε καθαρά, μετά από φόρους, κέρδη ύψους 543.447 ευρώ. Αναλυτικά κατά το 2003 η εταιρεία - Πραγματοποίησε έσοδα από αγοραπωλησίες μετοχών 1,597 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τα έσοδα από τόκους έφθασαν τις 225.062 ευρώ, ήτοι συνολικά έσοδα 1.822.675 ευρώ (έναντι αρνητικού αποτελέσματος 2.081.303 το 2002). - Τα προ προβλέψεων, τόκων και φόρων αποτελέσματα υπερέβησαν ελαφρώς το 1.000.000 ευρώ. Ας σημειωθεί, ότι τα αποτελέσματα του 2003 επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις υποτιμήσεως χρεωγράφων ύψους 421.783 ευρώ. Το 50% των προβλέψεων αφορά μετοχές μη εισηγμένων εταιρειών, οι οποίες αποτιμήθηκαν όχι στην αξία κτήσης τους, αλλά στη λογιστική τους αξία. - Το καθαρό προ φόρων αποτέλεσμα ανήλθε στις 568.124 ευρώ έναντι ζημίας 2.903.839 ευρώ την περασμένη χρονιά. Σημειώνεται, ότι κατά την 31η Ιανουαρίου 2004 η εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας ανερχόταν σε 2,09 ευρώ και διαπραγματευόταν με discount 22%. Η κατά τον πρώτο μήνα του τρέχοντος έτους άνοδος του καθαρού ενεργητικού της ALTIUS ανήλθε στο 7,20%. Υπενθυμίζεται, ότι διαχειριστής χαρτοφυλακίου της ALTIUS είναι η ARTION ΑΧΕΠΕΥ.›

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.

11. 02. 2004

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ: ΑΠΟ 12/2/2004 ΕΩΣ 17/2/2004

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ: ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ASPIS BANK Α.Ε., PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., Ν. Δ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., Π. & Κ. CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΦΑΣΜΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ARTION ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ, EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ., EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., MARFIN ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Η Εταιρεία ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 348/85, καθώς και με τις ισχύουσες διατάξεις του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα διαθέσει στο επενδυτικό κοινό 2.360.000 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Euro 1,00, από τις οποίες οι 2.250.000 θα διατεθούν με Δημόσια Εγγραφή και οι 110.000 με Ιδιωτική Τοποθέτηση. Οι νέες μετοχές προέρχονται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας όπως αυτό αποφασίστηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της 14.1.2000, 12.6.2000, 12.11.2000, 11.4.2001, 22.4.2002, 5.3.2003, 5.8.2003 και 3.12.2003 και θα εισαχθούν μαζί με τις παλαιές μετοχές στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Πληροφορίες για την Εταιρεία, τις μετοχές και τον τρόπο διάθεσής τους περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ.348/1985, από τα Διοικητικά Συμβούλια του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τιμή Διάθεσης: Η τιμή διάθεσης των μετοχών που διατίθενται με Δημόσια Εγγραφή θα καθοριστεί μετά το πέρας της περιόδου των εγγραφών και θα ανακοινωθεί, μέσω των Μ.Μ.Ε., το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της περιόδου των εγγραφών και πριν την ώρα έναρξης της συνεδρίασης του Χ.Α. Η τιμή διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές (θεσμικούς, μη θεσμικούς) που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Εγγραφή. Η τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι θεσμικοί επενδυτές στο Βιβλίο Υποβολής Προσφορών (διαδικασία «Βιβλίου Προσφορών› ή «Book Building›). Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Εγγραφής που αφορά τους θεσμικούς επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των μη θεσμικών επενδυτών, το διάστημα από 12/2/2004 έως και 17/2/2004. Οι θεσμικοί επενδυτές θα υποβάλουν τις προσφορές τους μέσω του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, του Κύριου Αναδόχου και των Λοιπών Αναδόχων για τις προσφερόμενες με Δημόσια Εγγραφή μετοχές της εκδότριας εταιρείας, εντός του δεσμευτικού εύρους, το οποίο αναφέρεται στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό του εύρους τιμών ακολουθήθηκε η διαδικασία του Pre-Marketing, σε συνδυασμό με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους Λοιπούς Αναδόχους. Η ανώτατη τιμή του εύρους τιμών δεν υπερβαίνει την κατώτατη κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. Ειδικότερα το δεσμευτικό εύρος τιμών εντός του οποίου θα προσδιοριστεί η Τιμή Διάθεσης των προσφερόμενων μετοχών ορίστηκε από ΕΥΡΩ 6,20 έως ΕΥΡΩ 6,80 ανά μετοχή. Με βάση το παραπάνω εύρος τιμών, ο δείκτης Τιμής Διάθεσης προς Κέρδη προ Φόρων (Ρ/Ε) διαμορφώνεται ως εξής: Ρ/Ε προ φόρων Χρήσης 2002 με βάση τα δημοσιευμένα αποτελέσματα, οι δείκτες έχουν υπολογισθεί με βάση τον αριθμό των μετοχών που προκύπτει μετά την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) - Κατώτατη Τιμή Εύρους: 16.99, Ανώτατη Τιμή Εύρους: 18.63. Ρ/Ε προ φόρων Χρήσης 2002 με βάση τα αναμορφωμένα αποτελέσματα, οι δείκτες έχουν υπολογισθεί με βάση τον αριθμό των μετοχών που προκύπτει μετά την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - Κατώτατη Τιμή Εύρους: 18.32, Ανώτατη Τιμή Εύρους: 20.09. Ρ/Ε προ φόρων Χρήσης 2003 (Ε) με βάση την εκτίμηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας που περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, οι δείκτες έχουν υπολογισθεί με βάση τον αριθμό των μετοχών που προκύπτει μετά την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - Κατώτατη Τιμή Εύρους: 14.83, Ανώτατη Τιμή Εύρους: 16.26. Σε κάθε περίπτωση η Τιμή Διάθεσης θα ορισθεί μεταξύ του ανώτατου και κατώτατου ορίου του προαναφερθέντος εύρους τιμών. Οι μη θεσμικοί επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του δεσμευτικού εύρους τιμών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Δημόσια εγγραφή: Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ώρες, από την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2004 έως και την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2004 σε ολόκληρο το δίκτυο των καταστημάτων ή/ και των γραφείων του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, του Κύριου Αναδόχου και των Λοιπών Αναδόχων που αναφέρονται παραπάνω, της EFG EUROBANK-ERGASIAS καθώς και των καταστημάτων της Nova Bank. Η διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου θα γίνεται από τα καταστήματα και τα γραφεία των Αναδόχων καθώς και από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διαδικασία διάθεσης και κατανομής των μετοχών στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9/201/10.10.2000 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί ο τίτλος των δέκα (10) μετοχών. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για μία τουλάχιστον μονάδα διαπραγμάτευσης, δηλαδή για δέκα (10) κοινές ανώνυμες μετοχές ή για ακέραιο πολλαπλάσιο της μονάδας διαπραγμάτευσης (δηλαδή 20, 30, 40 μετοχές κ.ο.κ.). Ανώτατο όριο εγγραφής ανά επενδυτή είναι το σύνολο της αξίας της έκδοσης με Δημόσια Εγγραφή, δηλαδή 2.250.000 κοινές ανώνυμες μετοχές επί την ανώτατη τιμή του δεσμευτικού εύρους τιμών. Οι επενδυτές για να συμμετάσχουν στη Δημόσια Εγγραφή πρέπει να τηρούν ενεργό Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), προκειμένου να καταχωρηθούν οι μετοχές που θα αποκτήσουν. Ο κωδικός αριθμός της μερίδας επενδυτή και ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιών θα αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής. Επίσης οι επενδυτές πρέπει να ορίζουν τον Χειριστή που επιθυμούν για τις μετοχές που θα τους κατανεμηθούν συμπληρώνοντας τον κωδικό του αριθμό στην αίτηση εγγραφής. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επενδυτής δεν επιθυμεί να ορίσει Χειριστή, στην αίτηση εγγραφής πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (999), προκειμένου οι μετοχές του να μεταφερθούν στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του, του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Συνιστάται πάντως στους επενδυτές να ορίζουν Χειριστή στην αίτηση εγγραφής και να αποφεύγουν τη μεταφορά των μετοχών τους στον Ειδικό Λογαριασμό, προκειμένου να μπορούν αμέσως μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης να διενεργούν πράξεις επί των μετοχών που θα τους κατανεμηθούν. Εφιστάται η προσοχή στους επενδυτές ότι αν δεν αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής ο Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, ο Αριθμός του Λογαριασμού Αξιών και ο Κωδικός Αριθμός του Χειριστή, ή αν ο αναγραφόμενος αριθμός είναι λανθασμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή των μετοχών. Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Εγγραφής διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές του ίδιου προσώπου (με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου), το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται με ευθύνη του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου ως ενιαία εγγραφή και θα ισχύουν οι σχετικοί με την κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των εγγραφών περιορισμοί. Οι αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές, εφόσον είτε έχει καταβληθεί στους Αναδόχους σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της εγγραφής είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της εγγραφής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων του επενδυτή ή σε λογαριασμούς των άυλων τίτλων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της Ζώνης Α, όπως αυτή ορίζεται στην ΠΔΤΕ/2054/1992 (εφεξής Ζώνη Α) είτε τέλος έχει δεσμευτεί το προϊόν συμφωνίας επαναγοράς φυσικών τίτλων (reverse repo) κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της Ζώνης Α. Η συμμετοχή στη Δημόσια Εγγραφή δεν μπορεί να γίνει με προσωπική επιταγή ή με τη δέσμευση άλλων αξιόγραφων ή αξιών, όπως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή με την παροχή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξασφάλισης, όπως εγγυητικής επιστολής, ενεχύρου επί αξιόγραφων, εκχωρήσεως απαιτήσεων κλπ. Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών, βάσει των οποίων εγγράφονται. Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει ο κάθε επενδυτής και της τιμής διάθεσης, θα αποδίδεται στον δικαιούχο το τυχόν καταβληθέν επιπλέον ποσό μετρητών και θα αποδεσμεύονται τα ποσά καταθέσεων ή οι άυλοι τίτλοι με ταυτόχρονη χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων ή με ταυτόχρονη καταβολή του ισόποσου της αξίας των μετοχών που κατανεμήθηκαν στον επενδυτή κατά περίπτωση από τα ίδια καταστήματα των Τραπεζών ή των ΑΧΕ στα οποία είχε υποβληθεί η αίτηση εγγραφής. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κλπ.) καθώς επίσης και η επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος επιπλέον ποσού μετρητών θα γίνεται εντόκως (σύμφωνα με τα ισχύοντα επιτόκια ανά τράπεζα και κατηγορία καταθέσεων). Η «παράδοση› των μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρησή τους στο Λογαριασμό Αξιών των δικαιούχων. Η ημερομηνία καταχώρησης των μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της Εταιρείας στον Τύπο μία τουλάχιστον εργάσιμη μέρα πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η επιστροφή χρημάτων στους επενδυτές, στην περίπτωση που η τιμή εγγραφής είναι μεγαλύτερη από την τιμή διάθεσης ή σε περίπτωση μη επίτευξης επαρκούς διασποράς, ή αν η αίτησή τους δεν ικανοποιηθεί είτε μερικώς είτε στο σύνολό της, θα γίνεται από τα ίδια τα καταστήματα των Τραπεζών ή των Α.Χ.Ε. στα οποία έχει υποβληθεί αίτησης εγγραφής. Ο αριθμός μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης.

Γενικά στοιχεία κατανομής της Δημόσιας Εγγραφής: Η κατανομή των μετοχών στους εγγραφόμενους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί ως εξής: - Ποσοστό 30% της Δημόσιας Εγγραφής, ήτοι 675.000 μετοχές, διατίθεται για την ικανοποίηση των εγγραφών ημεδαπών και αλλοδαπών θεσμικών επενδυτών, όπως αυτοί ορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/201/10.10.2000 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2/231/23.11.2001 και ισχύει. - Ποσοστό 70% των μετοχών της Δημόσιας Εγγραφής, ήτοι 1.575.000 μετοχές, θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία δεν είναι θεσμικοί επενδυτές. Αν η ζήτηση σε μία από τις δύο κατηγορίες επενδυτών (θεσμικών επενδυτών – φυσικών και λοιπών νομικών προσώπων) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες μετοχές μεταφέρονται στη κατηγορία με την ανικανοποίητη ζήτηση. Στην περίπτωση που δεν καλυφθεί πλήρως ο αριθμός μετοχών της έκδοσης που προσφέρονται με τη Δημόσια Εγγραφή, οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να αγοράσουν τις αδιάθετες μετοχές στην τιμή διάθεσης. Οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ικανοποίηση των όρων περί διασποράς των μετοχών που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ούτε ως προς τις συνέπειες από τυχόν μη ικανοποίηση των όρων αυτών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Ν.2651/98 η ικανοποίηση του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς μετοχών μιας νεοεισαγόμενης στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. εταιρείας, προϋποθέτει την κατανομή ποσοστού τουλάχιστον 25% των προς εισαγωγή στο Χ.Α. μετοχών της εκδότριας σε τουλάχιστον 2.000 επενδυτές της κατηγορίας των ιδιωτών και των θεσμικών. Στους εν λόγω επενδυτές δεν συμπεριλαμβάνονται μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 2% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την εισαγωγή της στο Χ.Α., καθώς επίσης και μέτοχοι που πληρούν τα κριτήρια της απόφασης 25/1999 του Δ.Σ. του Χ.Α. (μέλη Δ.Σ., ανώτερα διευθυντικά στελέχη, οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς τους μέχρι πρώτου βαθμού, καθώς και οι συνδεδεμένες με την εκδότρια εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920). Σε περίπτωση που δεν αναληφθεί το σύνολο των προσφερομένων με Δημόσια Εγγραφή μετοχών από το επενδυτικό κοινό, η Εταιρεία δικαιούται βάσει της σύμβασης αναδοχής, να ζητήσει από τους Αναδόχους την κάλυψη των αδιάθετων μετοχών. Η ανάληψη όμως των αδιάθετων μετοχών εκ μέρους των Αναδόχων, δεν εξασφαλίζει απαραίτητα την ικανοποίηση του κατά Ν. 2651/1998 κριτηρίου της διασποράς. Κατά τον σχηματισμό του ομίλου Αναδόχων ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Έκδοσης δεν δεσμεύεται για τον περιορισμό της παροχής εγγύησης κάλυψης ανά Ανάδοχο σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 2% των μετοχών της Εταιρείας μετά την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως σε περίπτωση μη κάλυψης της Έκδοσης, ενδέχεται να υπάρξει Ανάδοχος ή Ανάδοχοι που θα αναλάβουν αριθμό μετοχών που ξεπερνά το 2% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να μην ικανοποιείται το κριτήριο της επαρκούς διασποράς με συνέπεια τη μη εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στη Χρηματιστηριακή Αγορά. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι κατά το στάδιο της κατανομής των μετοχών στους επενδυτές, ενδέχεται να προκύψει από τα στοιχεία των εγγραφών ότι δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί η προϋπόθεση της επαρκούς διασποράς με βάση το κριτήριο κατανομής του 25% των μετοχών σε 2.000 πρόσωπα που να κατέχουν κάτω του 2% του συνόλου των μετοχών μετά την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χ.Α. Επιπλέον, υφίσταται το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στην έκδοση λιγότεροι από 2.000 επενδυτές. Οι Ανάδοχοι θα λάβουν υπόψη τις ανάγκες ικανοποίησης του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς κατά την κατανομή των μετοχών, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους. Ειδικότερα, οι Ανάδοχοι στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την απόφαση 9/201/10.10.2000 (ΦΕΚ 1419/22.11.00) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την 1/231/23.11.2001 και ισχύει, ρητώς επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να περιορίσουν το οριστικό ποσοστό κατανομής μετοχών στους επενδυτές (θεσμικούς και μη) που έχουν εγγραφεί για ποσοστό μεγαλύτερο του 2% του συνόλου των μετοχών μετά την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χ.Α. Ο περιορισμός θα γίνει με τα μέτρα που είναι πρόσφορα να διασφαλίσουν την επίτευξη επαρκούς διασποράς και σύμφωνα με τα κριτήρια κατανομής που εγγυώνται την ίση μεταχείριση των επενδυτών της ίδιας κατηγορίας, τα οποία θα γνωστοποιηθούν στο Χ.Α. αμέσως μόλις αυτό είναι εφικτό και θα ανακοινωθούν με συνοπτικό τρόπο στο κοινό. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή το ποσοστό οριστικής κατανομής στους επενδυτές, που έχουν εγγραφεί για ποσοστό μεγαλύτερο του 2% του συνόλου των μετοχών μετά την εισαγωγή της Εταιρείας στο ΧΑ, ενδέχεται να περιοριστεί στο 2% του συνόλου των μετοχών μετά την εισαγωγή της Εταιρείας στο ΧΑ ανεξάρτητα από το ποσό αρχικής εγγραφής τους. Εάν βάσει των οριστικών στοιχείων κατανομής (και αφού ληφθεί υπόψη η τυχόν συμμετοχή των Αναδόχων στην εγγραφή) δεν ικανοποιείται το κριτήριο της επαρκούς διασποράς, οι Ανάδοχοι θα διατηρήσουν τα κεφάλαια των επενδυτών δεσμευμένα στους λογαριασμούς των εγγραφόμενων εντόκως, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης περί της εισαγωγής από το Δ.Σ. του ΧΑ. Σε περίπτωση που η σχετική απόφαση είναι αρνητική, τότε τα κεφάλαια των επενδυτών θα αποδεσμευτούν και θα τους αποδοθούν (επομένως δε θα λάβουν μετοχές της Εταιρείας) και η εγγύηση κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών από τους Αναδόχους θα αρθεί χωρίς να έχει παραγάγει οποιοδήποτε αποτέλεσμα.

Οι Ανάδοχοι δεν ευθύνονται, εάν εξ οιουδήποτε λόγου δεν καταστεί δυνατή η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. είτε ο λόγος αφορά την Εταιρεία είτε όχι.

Κατανομή των Μετοχών στους Θεσμικούς Επενδυτές: Η τιμολόγηση και η κατανομή των μετοχών στους Θεσμικούς Επενδυτές θα αποφασιστούν μετά τη λήξη της Δημόσιας Εγγραφής από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Για την κατανομή των μετοχών στους θεσμικούς επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των υποβαλλομένων προσφορών. Από την κατανομή των μετοχών εξαιρούνται οι Ανάδοχοι και ο Σύμβουλος Έκδοσης, καθώς και οι συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, εξαιρουμένων των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, των Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων εφόσον οι τελευταίες εγγράφονται για λογαριασμό αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται.

Κατανομή των Μετοχών στους Μη Θεσμικούς Επενδυτές: Κατά την κατανομή των μετοχών της Δημόσιας Εγγραφής στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι θεσμικοί επενδυτές, θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις εγγραφής για το τμήμα τους που αφορά μέχρι 790 μετοχές ανά αίτηση. Αν οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των εγγραφών για το μέχρι 790 μετοχών τμήμα τους, η ικανοποίηση των αιτήσεων μέχρι το όριο των 790 μετοχών θα γίνει αναλογικά με βάση το συντελεστή ικανοποίησης για ακέραιες μονάδες διαπραγμάτευσης, παραλειπόμενου του τυχόν κλάσματος μονάδας διαπραγμάτευσης. Ο συντελεστής ικανοποίησης θα υπολογίζεται με βάση τη ζήτηση που προκύπτει μετά τον περιορισμό των αιτήσεων εγγραφής στο κατά προτεραιότητα όριο ικανοποίησης των 790 μετοχών. Στην περίπτωση που μετά την πρώτη κατά τα προαναφερθέντα κατανομή, απομείνουν αδιάθετες μετοχές, θα κατανεμηθεί από μία μονάδα διαπραγμάτευσης στους επενδυτές που είχαν τα μεγαλύτερα παραληφθέντα κλάσματα μονάδας διαπραγμάτευσης, αν δε οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων εγγραφής που είχαν το ίδιο κλάσμα μονάδας διαπραγμάτευσης, θα διενεργηθεί κλήρωση προκειμένου να κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή που θα κληρωθεί, μία μονάδα διαπραγμάτευσης. Αν μετά την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα των αιτήσεων εγγραφής για το μέχρι 790 μετοχών τμήμα τους παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα κατανεμηθούν στους επενδυτές που ενεγράφησαν για μεγαλύτερο αριθμό μετοχών, αναλογικά με βάση το μη ικανοποιηθέν τμήμα της αίτησης εγγραφής τους.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΦΡΙΓΟ
  • ΟΛΥΜΠ

Σχολιασμένα