ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. : Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010 00:00
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.", που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 26/4/2010, καλούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 20η Μαΐου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας (οδός Σολωμού, αριθ. 20 - ?λιμος Αττικής), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης : 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2009 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ? άρθρο 37 Ν. 3693/2008. 4. Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. περί αναδιάρθρωσης της δομής της εταιρείας και του Ομίλου. 5. Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στην εκτίμηση της αξίας των ακινήτων του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 8. Προέγκριση αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2010, βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του K.N. 2190/1920. 9. Ειδική έγκριση, κατ? άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω. 10. Εκχώρηση της, κατ? άρθρο 13 παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920 (και 6 παρ. 1 του καταστατικού), εξουσίας της Γ.Σ προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. 11. Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες τεχνικών έργων 12. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) ή μέσω των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή τα Ε.Χ.Α.Ε αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (οδός Σολωμού, αριθ. 20 στον ?λιμο Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 1/6/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 14/6/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση ταθέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Στη Συνέλευση δικαιούνται κατά το Καταστατικό να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Οι κ.κ. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (οδός Σολωμού, αριθ. 20 στον ?Αλιμο Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα