ΕΒΕΘ: Από 25/5 η υποβολή προτάσεων για τις«Πράσινες Υποδομές»

Παρασκευή, 07 Μαΐου 2010 09:29

Από τις 25 Μαΐου μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για ένταξη στη δράση «Πράσινες Υποδοµές 2010» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ οι επιχειρήσεις μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ο πλήρης Οδηγός του προγράμματος βρίσκονται στις ιστοσελίδες του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (www.ypoian.gr) και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr).

Το πρόγραµµα αποσκοπεί στη δηµιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τοµέας της προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, χρηματοδοτώντας επενδύσεις συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων. Χρηματοδοτείται επίσης η παρακολούθηση εκπομπών ρύπων και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προτύπων.

Στο πλαίσιο των παραπάνω κατηγοριών επενδύσεων, επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση κτιρίων και χώρων, η προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων (πλην επιβατικών), η προμήθεια λογισμικού, η επικύρωση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και η αγορά τεχνογνωσίας.

Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλουν πρόταση υφιστάµενες και νεοσυσταθείσες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κάτωθι κωδικούς Κ.Α.Δ. 2008 (βάσει άδειας λειτουργίας ή βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύματος ή άλλου αντίστοιχου στοιχείου):

• 37: Επεξεργασία λυμάτων

• 38: Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών

• 39: Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Ενισχύονται έργα προϋπολογισµού επένδυσης από 300.000 έως 2.500.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό της δηµόσιας χρηµατοδότησης καθορίζεται ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και διαµορφώνεται στο 30%, 35%, 40% ή 45% του επιλέξιµου προϋπολογισµού.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25 Μαΐου 2010 και μέχρι τις 18 Ιουνίου 2010 µέσω των δικτυακών τόπων www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr και www.efepae.gr.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα