Μοχλός: «Παγώνει» η απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2008 21:27
UPD:31/12/2008 09:56

Τη ματαίωση της απόφασης για απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου για μεταγενέστερο χρόνο αποφάσισε, μεταξύ άλλων, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Μοχλός. Πιο αναλυτικά, αποφάσισε:

1. Την ματαίωση της από 30.7.2008 απόφασής του αναφορικά με την απόσχιση του Κατασκευαστικού Κλάδου της εταιρείας μας, για μεταγενέστερο χρόνο, όταν οι γενικότερες συνθήκες θα συνηγορούν προς τούτο.

2. Ενέκρινε την ματαίωση της από 31.7.2008 απόφασής του περί αναδοχής των προς απόσχιση κλάδων εκμετάλλευσης ξενοδοχειακών - τουριστικών επιχειρήσεων και οικιστικής ανάπτυξης της εταιρείας ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε., σύμφωνα με αντίστοιχη απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας αυτής, για μεταγενέστερο χρόνο, όταν οι γενικότερες συνθήκες θα συνηγορούν προς τούτο.

3. Τον ορισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2008 ως ημερομηνίας κατάρτισης της προβλεπόμενης Λογιστικής Κατάστασης απόσχισης τμήματος του Βιομηχανικού Κλάδου (παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος) της εταιρείας μας, που αφορά τη μονάδα στη ΒΙΠΕ Πατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920, για την εν συνεχεία εισφορά του τμήματος του κλάδου αυτού στην εταιρεία, που ελέγχεται από τον Όμιλο της ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε., με την υφιστάμενη εταιρική μορφή της Ε.Π.Ε. και την επωνυμία NEWMARK HOMES Ε.Π.Ε. και ήδη σε διαδικασία μετατροπής σε A.E. και με την νέα αυτής επωνυμία NEWMARK HOMES Α.Ε.

4. Τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας - που ασκεί ήδη και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας μας - "GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων" (Βασ. Κωνσταντίνου 44- Αθήνα) με Α.Μ ΣΟΕΛ 127, και συγκεκριμένα του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κου. Γεωργίου Δεληγιάννη (με Α.Μ ΣΟΕΛ 15791), γα τον έλεγχο, πιστοποίηση και υπογραφή της ως άνω Λογιστικής Κατάστασης Απόσχισης του τμήματος του βιομηχανικού κλάδου της εταιρείας μας καθώς και της κατά νόμο 2166/993 απαιτούμενης έκθεσης πιστοποίησης των εισφερόμενων στοιχείων και καθορισμού των σχέσεων ανταλλαγής των μετοχών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΟΛΥΜΠ

Σχολιασμένα