ΧΑΑ - Γενικές συνελεύσεις

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2001 16:24

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 11/12/2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο ESPERIA PALACE HOTEL, Σταδίου 22 ΤΚ 18564, στον 1ο όροφο αίθουσα Ακρόπολις, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 11ης εταιρικής χρήσης από 1/7/2000 μέχρι 30/6/2001, ήτοι του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του προσαρτήματος μαζί με τη σχετική Εκθεση του Δ.Σ. και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επ’ αυτών. 2. Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της κλειόμενης 11ης εταιρικής χρήσης από 1/7/2000 έως 30/6/2001 και διανομή μερίσματος. 3. Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/7/2000 μέχρι 30/6/2001, ήτοι του 1ου Ενοποιημένου ισολογισμού και του Ενοποιημένου Προσαρτήματος μαζί με τη σχετική Ενοποιημένη Εκθεση του Δ.Σ. και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επ’ αυτών. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 11ης εταιρικής χρήσης από 1/7/2000 μέχρι 30/6/2001. 5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες για τη χρήση από 1/7/2001 μέχρι 30/6/2002 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Εγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την 11η εταιρική χρήση από 1/7/2000 μέχρι 30/6/2001 ως η σχετική απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. της 11/10/1999. 7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 Ν. 2842/2000 όπως ερμηνεύτηκαν με την υπ’ αριθμ. Κ2-1141/22-1-2001 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με κεφαλαιοποίηση α) ποσού 15.342.247 δρχ. διαφορών – αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων και β) ποσού 23.039.003 διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η κεφαλαιοποίηση αυτών θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας από δρχ. 100 σε 102,225 ήτοι 0,30 ευρώ. 8. Εκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και σε ευρώ καθώς και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 9. Εγκριση διαφοροποίησης του επενδυτικού προγράμματος σε σχέση με το εγκεκριμένο Εν. Δελτίο της αύξησης με δημόσια εγγραφή και εισαγωγής της εταιρίας στο Χ.Α.Α. και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ. 10. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 11/12/2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας στο Σχηματάρι Βοιωτίας (Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 62Ο χλμ), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και σε ευρώ σύμφωνα με το Ν. 2842/2000 με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 2. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. 3. Εκλογή νέου Δ.Σ. 4. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 12/12/2001, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30, στη πρώην αίθουσα συνεδριάσεων του Χ.Α.Α., Σοφοκλέους 10, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με εισφορά των μετοχών των εταιριών ‘Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε.’, ‘Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.’, ‘Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων Α.Ε.’, ‘Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε.’ και ‘Ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς Α.Ε.’, και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 2. Προέγκριση συμβάσεων σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920. 3. Επικύρωση εκλογής μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντα. 4. Κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 33, 37 και 38 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΧΑΕ

Σχολιασμένα