Νέος κύκλος ενισχύσεων για μεταδιδακτορικούς ερευνητές

Από τις 21/1/2019 οι αιτήσεις για τη 2η προκήρυξη του ΕΛΙΔΕΚ με μηνιαία αμοιβή από 1.600 έως 1.800 ευρώ
Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 14:33
Shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

Μηνιαία αμοιβή από 1.600 έως και 1.800 ευρώ μπορούν να λαμβάνουν για τρία έτη οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές (ΜΕ) των οποίων τα ερευνητικά έργα θα υπαχθούν στα κίνητρα της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», με τον συνολικό προϋπολογισμό της να ανέρχεται στα 16.580.000 ευρώ. Στόχος της δράσης, η οποία θα δέχεται αιτήσεις από τις 21 Ιανουαρίου έως τις 25 Φεβρουαρίου 2019, είναι η υποστήριξη της υλοποίησης ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, χωρίς θεματικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς, στα οποία επιστημονικοί υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι οι μεταδιδακτορικοί/κές ερευνητές/τριες. Συνεπώς, οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές έχουν πλέον τη δυνατότητα να κατευθύνουν οι ίδιοι την υλοποίηση του ερευνητικού έργου τους ως επιστημονικοί υπεύθυνοι και να διαμορφώσουν τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα.

Στην ερευνητική ομάδα του έργου μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από τον μεταδιδακτορικό ερευνητή - επιστημονικό υπεύθυνο, και άλλοι μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές, επιστημονικοί και τεχνικοί συνεργάτες.

Πλην όμως των μεταδιδακτορικών ερευνητών, αμοιβή που κυμαίνεται από 600 έως και 1.800 ευρώ μπορούν να λαμβάνουν και οι υπόλοιποι συντελεστές της ερευνητικής ομάδας. Δικαίωμα συμμετοχής ως επιστημονικοί υπεύθυνοι του έργου έχουν όσοι μεταδιδακτορικοί ερευνητές έχουν αποκτήσει το διδακτορικό δίπλωμά τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών από την ημερομηνία αναγόρευσής του επιστημονικού υπεύθυνου σε διδάκτορα.

Τα ερευνητικά έργα που θα υποβληθούν προς αξιολόγηση πρέπει να είναι πρωτότυπα, να αναφέρονται σε ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχουν σημαντική επιστημονική απήχηση και να πληρούν κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, ενώ η μέγιστη χρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει στις 200.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να υποβληθούν προς χρηματοδότηση ερευνητικά έργα που εμπίπτουν στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας), Γεωπονικές Επιστήμες - Τρόφιμα, Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Περιβάλλον και Ενέργεια, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας. Όπως προαναφέρθηκε, το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης είναι οι 200.000 ευρώ, πλην των πεδίων Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας, για τα οποία το όριο είναι οι 150.000 ευρώ.

Τα ερευνητικά έργα θα υλοποιούνται σε φορέα υποδοχής της χώρας, ο οποίος χρειάζεται να είναι ΑΕΙ (πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) ή Ερευνητικό Κέντρο - Ινστιτούτο (ΕΚΙ) ή Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) ή Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ) και μπορούν να έχουν διάρκεια από 24 έως 36 μήνες.

Οι ερευνητικές προτάσεις θα κριθούν από θεματικές επιτροπές αξιολόγησης, οι οποίες θα αποτελούνται από καταξιωμένους επιστήμονες, ειδικούς στις επιστημονικές περιοχές της έρευνας που καλύπτει η προκήρυξη, και από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Πέρα από την προαγωγή της έρευνας, η εν λόγω δράση αποσκοπεί όχι μόνο στην ανακοπή του brain drain, αλλά και στην επιστροφή επιστημόνων από το εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην 1η προκήρυξη της δράσης υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση συνολικά 1.671 προτάσεις, αριθμός που καταδεικνύει το μέγεθος του ερευνητικού δυναμικού που αναζητεί στήριξη.

Ωστόσο, λόγω του διαθέσιμου προϋπολογισμού, επιλέχθηκαν προς ένταξη 192 ερευνητικά έργα, με τις Επιστήμες Ζωής και τις Επιστήμες Μηχανικού και τις Τεχνολογικές Επιστήμες να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό προτάσεων. Αναλυτικά, τα επιστημονικά πεδία με τον αντίστοιχο αριθμό των έργων που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής: Φυσικές Επιστήμες (24), Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες (41), Επιστήμες Ζωής (44), Γεωπονικές Επιστήμες (14), Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (11), Κοινωνικές Επιστήμες (29), Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (15), Περιβάλλον και Ενέργεια (14).

Από τις 192 ερευνητικές προτάσεις που εντάχθηκαν στη δράση, οι 37 προέρχονται από Έλληνες μεταδιδάκτορες του εξωτερικού, στους οποίους δίνεται πλέον η δυνατότητα να επιστρέψουν και να παράξουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα στη χώρα σε συνεργασία με τα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα.  

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα