ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 09:14
UPD:23:53

Η Εταιρεία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014 και σε εκτέλεση της από 15.11.2016  απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 03.10.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών και συγκεκριμένα την 12.10.2017 προέβη στην αγορά 15.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης EUR 02262 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 3.50629.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "ALPHA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Μετά και τις ανωτέρω αγορές η Εταιρεία κατέχει συνολικά  544.499  ίδιες μετοχές (ήτοι  1072% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα