ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. - Σύμβαση Τροποποίησης Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2017 14:53
UPD:23:53

 

 

«Υπογραφή Σύμβασης Τροποποίησης του από 12/7/2012 Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου ανεξόφλητου κεφαλαίου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017 ποσού €130.962 χιλ.»

 

Ο Όμιλος «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ανακοινώνει την υπογραφή της σύμβασης τροποποίησης του από 12/7/2012 προγράμματος εκδόσεως κοινού Ομολογιακού Δανείου βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003 μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. και ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. με διαχειρίστρια την τελευταία ανεξόφλητου κεφαλαίου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017 ποσού €130.962 χιλ..

 Οι βασικοί όροι της τροποποιημένης σύμβασης προβλέπουν τα κάτωθι:  

  • Την παράταση της ημερομηνίας λήξης κατά 3 έτη με δυνατότητα επιπλέον παράτασης για 2 έτη με τελική ημερομηνία αποπληρωμής του κεφαλαίου έως τις 20/6/2022
  • Την εξάμηνη ή τρίμηνη κατ' επιλογή του εκδότη περίοδο εκτοκισμού με μείωση του περιθωρίου επιτοκίου στο 4% ετησίως
  • Την τροποποίηση του προγράμματος αποπληρωμής του ανεξόφλητου σήμερα κεφαλαίου σε εξαμηνιαίες δόσεις
  • Την τήρηση χρηματοοικονομικών δεικτών σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ενδιάμεσων και Ετήσιων)
  • Την παροχή εξασφαλίσεων επιπρόσθετων των ήδη υφισταμένων μέσω:

-        συστάσεων ενεχύρων επί κινητών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και των Θυγατρικών της και

-        νέων προσημειώσεων επί ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και των Θυγατρικών της.

 

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο αυτό η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 20/7/2017 με μοναδικό θέμα την έγκριση για την παροχή εξασφαλίσεων στην από 12/7/2012 σύμβαση ομολογιακού δανείου εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνομολόγηση και υπογραφή των ανωτέρω εξασφαλίσεων.

Η τροποποιημένη σύμβαση θα συμβάλει στην βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης και των λειτουργικών ταμειακών ροών του Ομίλου ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών και λειτουργικών του αναγκών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα