ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. : Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2ας Ιουνίου 2016

Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2016 16:40
UPD:23:53

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 2ας Ιουνίου 2016 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν οκτώ (8) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 5.458.316 μετοχές επί συνόλου 7.914.480 ήτοι παρέστη το 6897% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί όλες οι αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2015 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική  χρήση 2015.

3. Εγκρίθηκε η εκλογή για την χρήση 2016 του κ. Κωνσταντίνου Ευαγγελινού του Παναγιώτη Α.Μ. ΣΟΕΛ 13151 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και της κας Αικατερίνης Μαλαβάζου του Αθανασίου Α.Μ. ΣΟΕΛ 13831 ως αναπληρωματικής.

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2015 και αποφασίστηκε το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων τους για τη χρήση 2016.

5. Εκλέχτηκαν σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τριετή θητεία οι κάτωθι:

  • κ. Σταύρος Τάκη
  • κ. Γεώργιος Κουκουμέλης
  • κ. Αθανάσιος Πλατιάς
  • κ. Δημήτριος Χούντας
  • κ. Βλάσιος Γεωργάτος
  • κ. Χριστόφορος Κατσάμπας
  • κ. Γεώργιος Τανισκίδης

Εκ των ανωτέρω εκλέχθηκαν ως μη εκτελεστικά μέλη ο κος Αθανάσιος Πλατιάς και ο κος Δημήτριος Χούντας και ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη οι κ.κ. Βλάσιος Γεωργάτος Χριστόφορος Κατσάμπας και Γεώργιος Τανισκίδης.

6. Εκλέχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 οι κ.κ. Βλάσιος Γεωργάτος Χριστόφορος Κατσάμπας και Γεώργιος Τανισκίδης ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

7. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας προς τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας για την συμμετοχή τους στα Δ.Σ. και στη διεύθυνση των θυγατρικών και συγγενών της εταιρειών κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα