ΧΑΑ - Γενικές συνελεύσεις

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2001 16:51

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Α' Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 18/12/2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 για τους κατόχους κοινών μετά ψήφου μετοχών, και ώρα 18:00 για τους κατόχους προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Τσαλαβούτα 9, Περιστέρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Συζήτηση και λήψη αποφάσεως ως προς την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 30/6/2001 σχετικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της χρήσης 1/1/2000 – 31/12/2000 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. 2. Συζήτηση και λήψη αποφάσεως ως προς την απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. της 30/6/2001 σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2000 –31/12/2000. 3. Ανάκληση αποφάσεων της Β’(Δεύτερης) Επαναληπτικής εξ΄ Αναβολής Τακτικής Γ.Σ. της 18/8/2001 των κοινών μετόχων, σχετικά με τα υπ’ αριθμ. 1 και 2 θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτής (την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και την τροποποίηση των άρθρων 5 & 6 του καταστατικού). 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με έκδοση νέων μετοχών. 5. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και περί μετοχών αντίστοιχα. 6. Περιορισμός της ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή κατάργηση αυτού. 7. Έγκριση προτάσεων του Δ.Σ. προς την Γ.Σ., μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ., σχετικά τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων. 8. Μεταβολή της ονομαστικής αξίας των κοινών και προνομιούχων μετοχών και τροποποίηση των άρθρων 5, 5α και 6 του καταστατικού της εταιρείας. 9. Ανάκληση της αποφάσεως της Β’(Δεύτερης) Επαναληπτικής εξ΄ Αναβολής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 18/8/2001 γιά το υπ’αριθμ. 7(επτά) θέμα της ημερησίας διατάξεώς της και λήψη νεωτέρας αποφάσεως για την διεύρυνση και τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας καθώς και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας. 10. Υποβολή και έγκριση νέου επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης της εταιρείας. 11. Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ., για εκποίηση εμπορευμάτων και εξοπλισμού στα πλαίσια αναδιάρθρωσης της εταιρείας. 12. Έγκριση εκλογής μελών του Δ.Σ. εις αντικατάσταση παραιτηθέντων ή αντικατασταθέντων μελών. 13. Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και σε Ευρώ, σύμφωνα με τον Νόμο 2842/2000 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 14. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ALBIO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 19/12/2001, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας στο 5ο χλμ. Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών, Λάρισα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού. 2. Εκλογή τριών νέων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 19/12/2001, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο N.J.V. ATHENS PLAZA, επί των οδών Βασιλέως Γεωργίου Α2 και Σταδίου, στην Πλ. Συντάγματος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αγορά υπό της εταιρίας του συνόλου των μετοχών (625.550) της εταιρίας AVINOIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ έναντι του ποσού των δρχ. 12.800.093.516. 2. Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της σε ευρώ και δή καθορισμός της αξίας αυτής σε 0,30 ευρώ, αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών και τροποποίηση του Κωδικοποιημένου καταστατικού (άρθρο 5).

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 19/12/2001, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στην Αθήνα και στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, Πλ. Φιλικής Εταιρίας 14, 4ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για την διακοπή ή την συνέχιση της αγοράς από την εταιρία ιδίων μετοχών, που είχε αποφασισθεί από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25/7/2001, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5,6,7,10 και 11 του Ν. 2190/1920 ως αντικαθίστανται με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 2892/2001. 2. Τροποποίηση άρθρων συμβάσεως της εταιρίας με την εταιρία EUROCORP Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

QUALITY & RELIABILITY Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 20/12/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Χολαργού Αττικής (οδός Μεσογείων 246), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 8ης εταιρικής χρήσης (1/7/2000 – 30/6/2001) και ειδικότερα του ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, του προσαρτήματος, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 2. Εγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (1/7/2000 – 30/6/2001) μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/7/2000 – 30/6/2001. 4. Εγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 1/7/2000 – 30/6/2001. 5. Εκλογή ελεγκτών για τη νέα χρήση 1/7/2001 – 30/6/2002. 6. Μετατροπή των δραχμικών ποσών του κεφαλαίου της εταιρίας ως και της ονομαστικής αξίας της μετοχής στις αντίστοιχες αξίες αυτών των ποσών σε ευρώ τροποποιούμενου του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 7. Προέγκριση αμοιβών – αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. και καθορισμό των αποδοχών για τη χρήση 1/7/2001 – 30/6/2002. 8. Εγκριση για εξαγορά ποσοστών εταιριών εσωτερικού και εξωτερικού με παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. της εταιρίας για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 9. Εκλογή νέου Δ.Σ. 10. Ανακοίνωση του καταλόγου των μετοχών Επαναγοράς ιδίων Μετοχών. 11. Εκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης προς το προσωπικό και τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας. 12. Διάφορες ανακοινώσεις. 13. Οτιδήποτε ήθελε νομίμως προταθεί.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 20/12/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας στην Αδριανή Ν. Δράμας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 1/7/2000 έως 30/6/2001 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2000 – 30/6/2001. 3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1/7/2000 – 30/6/2001. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της λόγω μετατροπής τους σε ευρώ σύμφωνα με τον Ν. 2842/2000 με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των λοιπών περιουσιακών στοιχείων που έγινε σύμφωνα με τον Ν. 2065/92. Τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του καταστατικού. 5. Σύναψη ειδικών συμβάσεων με μέλη του Δ.Σ. 6. Διάφορες ανακοινώσεις.

CPI Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 20/12/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στην αίθουσα Ερμής του ξενοδοχείου Holiday Inn στην Αθήνα οδός Μιχαλακοπούλου 50, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (1/7/2000 έως 30/6/2001), της Εκθεσης του Δ.Σ. και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης (1/7/2000 έως 30/6/2001), της έκθεσης του Δ.Σ. και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Εγκριση διανομής κερδών και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. να ορίσει χρόνο καταβολής των μερισμάτων. 4. Εγκριση διανομής κερδών στο προσωπικό της εταιρίας. 5. Εγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του Δ.Σ. 6. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών για την χρήση 1/7/2000 έως 30/6/2001. 7. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 1/7/2001 έως 30/6/2002. 8. Επικύρωση αντικατάστασης μελών Δ.Σ. 9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του ειδικού λογαριασμού από διαφορά διάθεσης των μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση νέων μετοχών και αύξηση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής. Εκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σε ευρώ, σύμφωνα με το Ν. 2842/2000. 10. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 11. Τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8 και 20 του καταστατικού και κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων, άρθρα 39 και 40 αυτού. 12. Εγκριση αλλαγής του τρόπου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από το Χ.Α.Α. κατά την εισαγωγή της εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. 13. Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. 14. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΒΙΟΚΑ
  • ΣΠΙ
  • ΚΤΗΛΑ
  • ΜΟΗ
  • ΚΟΥΑΛ

Σχολιασμένα