Skip to main content

Alpha Bank: Tιτλοποίηση – σταθμός και νέα δομή διοίκησης

Περιορισμό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της στο 5% το 2022 προβλέπεται ότι θα αποφέρει η τιτλοποίηση ύψους 12 δισ. ευρώ την οποία ανακοίνωσε η Alpha Bank. Δραστική αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής της.

Το στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank, για την περίοδο 2020-22 αφορά μια από τις μεγαλύτερες τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά, με την τράπεζα να αξιοποιεί «τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας που ενισχύονται από τη μείωση της αβεβαιότητας, τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή προς την ανάπτυξη, την εντατικοποίηση των μεταρρυθμίσεων και την επανεκκίνηση της αγοράς ακινήτων».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτή η μεγάλης κλίμακας εξυγίανση του ισολογισμού μας δεν οδηγεί μόνον σε δραστική μείωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, αλλά μας επιτρέπει να δρομολογήσουμε με αποφασιστικό τρόπο τον μετασχηματισμό του λειτουργικού μοντέλου της τράπεζας, τοποθετώντας και πάλι τους πελάτες μας στο επίκεντρο και προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, μέσα από μία αποτελεσματική πλατφόρμα εξυπηρέτησης. Η αναδιάρθρωση της οργανωτικής μας δομής, με σαφή καταμερισμό αρμοδιοτήτων, και η προσήλωση της νέας διοικητικής μας ομάδας στις στρατηγικές προτεραιότητες και στην επίτευξη των στόχων, θα οδηγήσουν την Alpha Bank σε μία νέα εποχή».

Παρεμβάσεις στη δομή της διοίκησης

Σε αναδιάρθρωση της οργανωτικής της δομής προχωρά η Alpha Bank στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής της. Ειδικότερα, διαχωρίζεται ο τομέας της Λιανικής από τον τομέα της Επιχειρηματικής Τραπεζικής.

Ο Ιωάννης Εμίρης ορίζεται γενικός διευθυντής (γ.δ.) Επιχειρηματικής Τραπεζικής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.), επικεφαλής της στρατηγικής της τράπεζας στους τομείς της δραστηριότητας επιχειρηματικής τραπεζικής. Ο Ισίδωρος Πάσσας ορίζεται γ.δ. Λιανικής Τραπεζικής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Ο Σπύρος Φιλάρετος, επικεφαλής των εσωτερικών λειτουργιών της τράπεζας, ορίζεται επικεφαλής της νέας μονάδας Ανάπτυξης & Καινοτομίας, που θα αναφέρεται απευθείας στον CEO. Αντικείμενο της μονάδας αυτής, που θα ιδρυθεί έως το τέλος του έτους, θα είναι ο σχεδιασμός και η οικοδόμηση του μέλλοντος της τράπεζας.

Ο Αρτέμιος Θεοδωρίδης, επικεφαλής των μονάδων διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, θα ηγηθεί της διαδικασίας μεταβίβασης της δραστηριότητας διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της τράπεζας στη Cepal Hellas και εν συνεχεία της πώλησης της «Νέας Cepal» στους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στο Project Galaxy, την συναλλαγή τιτλοποίησης ύψους ευρώ 12 δισ. Κατά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης θα οριστεί ως εκτελεστικός πρόεδρος της Νέας Cepal.

Ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου ορίστηκε γ.δ. και Chief Financial Officer, μέλος της Ε.Ε., αναλαμβάνοντας την ευθύνη επίτευξης των στόχων της τράπεζας στους τομείς της αποδοτικότητας των εποπτικών κεφαλαίων και του ελέγχου του κόστους.

Ο Sergiu Oprescu ορίστηκε γ.δ. του Διεθνούς Δικτύου, μέλος της Ε.Ε., επιβλέποντας τις θυγατρικές της τράπεζας σε τέσσερις χώρες.

Ο Νίκος Σαλακάς ορίστηκε γ.δ. – Chief Legal and Governance Officer, μέλος της Ε.Ε., αναβαθμίζοντας το ρόλο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, των Νομικών Υπηρεσιών και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην τράπεζα.

Ο Σπύρος Ανδρονικάκης, γ.δ. και Chief Risk and Credit Officer, μέλος της Ε.Ε., παραμένει επικεφαλής των τομέων ευθύνης του, δηλαδή του πιστωτικού κινδύνου και της διαχείρισης κινδύνων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του μετασχηματισμού της μέσω του στρατηγικού πλάνου, η τράπεζα θα δημιουργήσει θέση γενικού διευθυντή, μέλους της Ε.Ε.

Η Φραγκίσκη Μελίσσα θα οριστεί εντεταλμένη γ.δ.- Chief Human Resources Officer, αναφερόμενη απευθείας στον CEO. 
Δημιουργείται μία νέα Ανώτερη Διεύθυνση Marketing and Communications, με αντικείμενο την εταιρική επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις και το marketing. Ο Γιώργος Τερζής θα οριστεί επικεφαλής της μονάδας.

Στο πλαίσιο της οργανωτικής αυτής αναδιάρθρωσης, την Ε.Ε. της τράπεζας θα απαρτίζουν, από τις 2 Δεκεμβρίου 2019, τα ακόλουθα μέλη: Βασίλειος Ψάλτης, Σπύρος Φιλάρετος, Αρτέμιος Θεοδωρίδης, Ιωάννης Εμίρης, Ισίδωρος Πάσσας, Sergiu Oprescu, Σπύρος Ανδρονικάκης, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Νίκος Σαλακάς.

Ο Γεώργιος Αρώνης δήλωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει στο τέλος Ιανουαρίου 2020 από την υφιστάμενη θέση του. Ακολούθως θα συνεχίσει να υποστηρίζει την τράπεζα ως ειδικός σύμβουλος του CEO, διασφαλίζοντας την ομαλή ανάληψη καθηκόντων από τους νέους γ.δ. Λιανικής Τραπεζικής και Wholesale Banking. [SID:13154989]