Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Χάρτης για τα δικαιώματα των γυναικών

Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2010 13:28
A- A A+

Εν όψει της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσε και εμβάθυνε τη δέσμευσή της για ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών με την εκπόνηση ενός Χάρτη για τα δικαιώματα των γυναικών.

Η πολιτική αυτή διακήρυξη ορίζει πέντε βασικούς τομείς δράσης και δεσμεύει την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές που θα θεσπίσει την επόμενη πενταετία, και παράλληλα να λάβει ειδικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

«Με αυτό τον Χάρτη, η Επιτροπή αναλαμβάνει τη δέσμευση να καταστήσει την ισότητα των δύο φύλων πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε κτεταμένες ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ ανδρών και γυναικών, πράγμα που έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, καθώς και στη γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης. Συνεπώς, είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί μια ισχυρή παράμετρος διάστασης του φύλου στην μελλοντική στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 που θα αναπτύξει η Επιτροπή κατά την επόμενη πενταετία. Ιδιαίτερα στις σημερινές ώρες κρίσης, χρειάζεται να ενσωματώσουμε τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές μας, και τούτο προς όφελος τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών», είπε ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.

Ο Χάρτης παρουσιάζει σειρά δεσμεύσεων που βασίζονται σε αναγνωρισμένες αρχές που αφορούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σκοπός του είναι να προωθήσει :

* την ισότητα στην αγορά εργασίας και την οικονομική ανεξαρτησία επί ίσοις όροις για τις γυναίκες και τους άνδρες, ιδίως μέσω της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 ,

* την αρχή «ίση αμοιβή για ίση εργασία», επιδιώκοντας από κοινού με τα κράτη μέλη να μειωθούν σημαντικά, κατά την προσεχή πενταετία, οι διαφορές στις αμοιβές μεταξύ των φύλων,

* την επίτευξη ισότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω της παροχής κινήτρων σε επίπεδο ΕΕ,

* την αξιοπρέπεια, την ακεραιότητα και τον τερματισμό της σεξιστικής βίας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής ,

* την ισότητα των δύο φύλων και στις χώρες εκτός ΕΕ με την ανάδειξη του θέματος αυτού στις εξωτερικές σχέσεις και στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών.

Ο Χάρτης ανταποκρίνεται κυρίως στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την καταπολέμηση της βίας . «Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που ανέλαβα τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού πλαισίου πολιτικής για την καταπολέμηση της σεξιστικής βίας . Η σεξιστική βία αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του δικαιώματος στη ζωή και του δικαιώματος στην ακεραιότητα του προσώπου. Θα μεριμνήσω να συμπεριληφθούν στη στρατηγική αυτή αυστηρά μέτρα για την εξάλειψη των πρακτικών ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων», δήλωσε η Βίβιαν Ρέντινγκ, Επίτροπος Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μια νέα έρευνα του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με την ισότητα των φύλων, η οποία δημοσιεύθηκε επίσης σήμερα, δείχνει ότι το 62% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανισότητα μεταξύ των φύλων σε πολλούς τομείς της κοινωνίας. Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι οι δύο κορυφαίες προτεραιότητες δράσης των Ευρωπαίων στον τομέα αυτόν είναι η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και η γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων (το 92% και 82% των ερωτηθέντων πιστεύει, αντίστοιχα, ότι τα ζητήματα αυτά απαιτούν επείγουσα αντιμετώπιση). Εξάλλου, το 61% θεωρεί σημαντικό τον ρόλο των αποφάσεων που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της ανισότητας των δύο φύλων.

Μετά τον Χάρτη θα ακολουθήσει μια νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων την οποία θα εγκρίνει η Επιτροπή στα μέσα του 2010. Η στρατηγική αυτή θα εξασφαλίζει ένα συντονισμένο πλαίσιο δράσης που θα καλύπτει το σύνολο των πολιτικών της ΕΕ.

Η πρωτοβουλία αυτή εμφανίζεται 15 χρόνια μετά την έγκριση του προγράμματος δράσης του Πεκίνου κατά την τέταρτη διάσκεψη του ΟΗΕ για τις γυναίκες. Δρομολογείται ύστερα από τη δέσμευση του προέδρου Μπαρόζο, κατά την ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Σεπτεμβρίου 2009, για την εκπόνηση ενός Χάρτη για τα δικαιώματα των γυναικών.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή