Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2014

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014 15:24
UPD:23:53

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ 2014

 

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στις 30 Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στην οποία παρευρέθηκαν 61 Μέτοχοι, κάτοχοι 81.030.008 μετοχών, εκπροσωπώντας το 76,08% του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Η Γενική Συνέλευση:

 

1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2013 μαζί με την Έκθεση του Δ.Σ. και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών καθώς επίσης και τις επαναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2012, όπως παρουσιάζονται στη σημείωση 42 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2013 μετά την υποχρεωτική εφαρμογή, με αναδρομική ισχύ,  από την Εταιρεία και τον  Όμιλο, του αναθεωρημένου Διεθνούς  Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές στο Προσωπικό».

 

2. Απήλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 1-1-2013 έως 31-12-2013.

 

3. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,36 ευρώ ανά μετοχή μεικτό, ήτοι καθαρό ποσό 0,324 ευρώ ανά μετοχή, μετά την παρακράτηση φόρου 10% (0,036 ευρώ ανά μετοχή) σύμφωνα με το ν. 4110/2013 και τη διανομή αφορολόγητου αποθεματικού ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 4172/2013. Το συνολικό ποσό μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε 40.470.000 ευρώ, ήτοι 0,38 ευρώ μεικτό ανά μετοχή. Καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. (Record date) την 7η Μαΐου 2014. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίζεται η 5η Μαΐου 2014. Η  πληρωμή  του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 13η Μαΐου 2014 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

4. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2013, απολογιστικά για την περίοδο 1/1/2014 έως 30/4/2014 και προενέκρινε τις αμοιβές του για το χρονικό διάστημα από 01/05/2014 μέχρι τις 30/6/2015.

 

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών Δ.Σ., των Μελών Eπιτροπής Ελέγχου και της Γραμματέας του Δ.Σ. για το έτος 2013, απολογιστικά για την περίοδο 1/1/2014 έως 30/4/2014  και προενέκρινε τις αντίστοιχες για το χρονικό διάστημα από 01/05/2014 μέχρι τις 30/6/2015.

 

6. Επέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία Deloitte «Χατζηπαύλου–Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.», και εξέλεξε τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές κ.κ. Μιχάλη Χατζηπαύλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12511) και Νικόλαο Παπαδημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14271)  με Αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές τους κ.κ. Τηλέμαχο  Γεωργόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19271) και Μιχάλη Καραβά (Α.Μ. ΣΟΕΛ:13371) και ενέκρινε την αμοιβή τους για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2014, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσης 2014.

 

7. Εξέλεξε το Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γρηγόριο Ζαφειρόπουλο σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους κ. Χρήστου Μιστριώτη.

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα