ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. : Ανακοίνωση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2009 00:00
Σε συνέχεια της από 4/3/2009 ανακοίνωσής της, η εταιρεία Παρνασσός Επιχειρήσεις ΑΒΕΤΕ, σε εφαρμογή της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2005, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχός της για τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007. Το συνολικό ποσό του φορολογικού ελέγχου ανήλθε στα 16.126,29 ευρώ. Τα αποτελέσματα του ελέγχου ανά χρήση έχουν ως εξής: - Για την χρήση 2005 ο έλεγχος καταλόγισε Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου ύψους 5.098,31 ευρώ, προσαυξήσεις 1.009,00 ευρώ και πρόστιμο ΚΒΣ ποσού 285,03 ευρώ, δηλαδή συνολικό ποσό 6.392,34 ευρώ. - Για τη χρήση 2006 ο έλεγχος καταλόγισε πρόστιμο ΚΒΣ ποσού 285,03 ευρώ. - Για τη χρήση 2007 ο έλεγχος καταλόγισε λογιστικές διαφορές ύψους 34.823,72 ευρώ από τις οποίες προέκυψε φόρος 8.705,93 ευρώ και προσαυξήσεις 457,96 ευρώ, ενώ καταλόγισε πρόστιμο ΚΒΣ ποσού 285,03 ευρώ, δηλαδή συνολικό ποσό 9.448,92 ευρώ. Η εταιρεία Παρνασσός Επιχειρήσεις ΑΒΕΤΕ είχε σχηματίσει πρόβλεψη για τα έτη 2005, 2006 και 2007 ποσού 27.715,00 ευρώ με την οποία συμψηφίστηκε το ως άνω ποσό φορολογικών επιβαρύνσεων, το δε υπόλοιπο ποσό 11.588,71 ευρώ πιστώνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2008.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα