ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. : Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

Τετάρτη, 04 Ιουνίου 2008 00:00
Σύμφωνα με το Νόμο περί ανωνύμων εταιρειών και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (127/22-5-2008), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι του ΟΛΠ Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26 Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου Διοίκησης ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη-10 Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 1. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 8ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2007 μέχρι 31/12/2007, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 8ης εταιρικής χρήσης (1/1/2007 - 31/12/2007). 3. Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών και διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1/1/2007 μέχρι 31/12/2007. 4. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2008 μέχρι 31/12/2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2007, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση 2008. 6. Ανακαθορισμός αποζημίωσης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη Γενική Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να μετάσχουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν με αίτησή τους στην "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) να ζητήσουν τη δέσμευση των μετοχών τους και την έκδοση σχετικής βεβαίωσης, με την οποία να βεβαιώνεται η δέσμευση αυτή και η ιδιότητα του μετόχου ως δικαιούχου συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. Η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, εκδίδει με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό της και θέτει στη διάθεση της Εταιρείας κατάσταση στην οποία αναφέρονται οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής και ο αριθμός των μετοχών που έχουν δεσμεύσει. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο, μη μέτοχο, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ' αυτούς με έγγραφο. Οι βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα παραπάνω, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία (Τμήμα Εξυπηρέτησης - Σχέσεων Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, Ακτή Μιαούλη - 10 Πειραιάς, τηλ.: 210-4550226, 210-4550227, 210-3523601) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΟΛΠ

Σχολιασμένα