ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012 17:03

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

(28.06.2012)

 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου της επί της οδού Κομνηνών 15 (γωνία με Τσιμισκή), Θεσσαλονίκη, οικοδομής η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου) οκτώ μέτοχοι που εκπροσωπούν 8.782.065 μετοχές-ψήφους επί συνόλου 13.692.227 μετοχών, ήτοι ποσοστό 64,14% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία έλαβε αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

 

1.       Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2011-31.12.2011 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ’ αυτών Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.782.065

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,14%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.782.065

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 8.782.065 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)

 

2.       Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2011-31.12.2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.782.065

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,14%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.782.065

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 8.782.065 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)

 

3.       Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2012-31.12.2012, την Ελεγκτική Εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.». Η ίδια εταιρεία με επιστολή της θα καθορίσει και τα φυσικά πρόσωπα – μέλη της, οι οποίοι θα ορισθούν ως τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής. Η αμοιβή τους θα προκύψει από διαπραγμάτευση και για αυτό εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.782.065

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,14%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.782.065

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 8.782.065 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)

 

4.       Ενέκρινε την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβεβαίωσε την ιδιότητα του νέου ανεξάρτητου μέλους, κυρίου Μιχάλη Σιώψη. Επίσης επιβεβαίωσε τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.782.065

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,14%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.782.065

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 8.782.065 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)

 

5.       Ενέκρινε το ποσό των αποζημιώσεων και αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προενέκρινε την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2012.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.782.065

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,14%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.782.065

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 8.782.065 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)

 

6.       Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 6, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31 και 35 του καταστατικού, ώστε να εναρμονισθεί με τις διατάξεις των πρόσφατων νομοθετημάτων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.782.065

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,14%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.782.065

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 8.782.065 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)

 

 

7.       Επί του 7ου θέματος «Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις», δόθηκαν πληροφορίες από τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με την πορεία της Εταιρείας.

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα