ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ : 11η Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΧΑΕ

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012 20:17

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ανακοινώνει ότι σήμερα, 23 Μαΐου 2012, πραγματοποιήθηκε η 11η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» στα γραφεία της Εταιρείας. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 33.056.299 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 50,6% επί συνόλου 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών.

H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

·         Στο 1ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν τηνΕτήσια Οικονομική Έκθεση της ενδέκατης (11ης) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδέκατης (11ης) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

·         Στο 2ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διανομή των κερδών της ενδέκατης (11ης) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011).

Όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης ποσού 0,11 ευρώ ανά μετοχή, εγκρίθηκαν ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) οι 1 και 6 Ιουνίου αντίστοιχα και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Τρίτη 12 Ιουνίου 2012, μέσω των χειριστών τους. Για όσους εκ των μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του μερίσματος από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ., ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους, το μέρισμα θα καταβληθεί μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς από την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2012.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος, σύμφωνα με το νόμο, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% (0,275 ευρώ ανά μετοχή), και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,0825 ευρώ ανά μετοχή.

·         Στο 3ο θέμα, οι μέτοχοι απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) και ενέκριναν της πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

·         Στο 4ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ενδέκατης (11ης) Εταιρικής Χρήσης 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011).

·         Στο 5ο θέμα, οι μέτοχοι προενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δωδέκατης (12ης ) Εταιρικής Χρήσης 2012 (από 01/01/2012 έως 31/12/2012).

·         Στο 6ο θέμα, οι μέτοχοι εξέλεξαν για τον έλεγχο της Δωδέκατης (12ης) Εταιρικής Χρήσης (1/1/2012 – 31/12/2012), την Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «ΕΡΝΣΤ &ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές Α.Ε.» και ειδικότερα τους κ.κ. Παναγιώτη Παπάζογλου και Ιωάννη Ψυχουντάκη για τις θέσεις των τακτικών ελεγκτών και τους κ.κ. Χριστόδουλο Σεφέρη και Δημήτριο Κωνσταντίνου για τις θέσεις των αναπληρωματικών ελεγκτών. Ως αμοιβή των άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ορίσθηκε το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 ευρώ), πλέον ΦΠΑ, και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού ορίστηκε το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 ευρώ) πλέον ΦΠΑ.

·         Στο 7ο θέμα, οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Αλεξίου Πιλάβιου και Κωνσταντίνου Βουσβούνη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Αρτέμη Θεοδωρίδη και Σπυρίδωνα Παντελιά, αντιστοίχως, καθώς και τον ορισμό του κ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

·         Στο 8ο θέμα οι μέτοχοι χορήγησαν την προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 άδεια, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

Η συζήτηση επί του κάτωθι 9ου θέματος αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό αυξημένης απαρτίας:

Θέμα 9ο:    Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 5.229.485,04 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,08 ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.

Για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για το 9ο θέμα, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α’ Επαναληπτική Συνέλευση στις 12/06/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα και με την από 9/4/2012 αρχική Πρόσκληση του ΔΣ της Εταιρείας.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.helex.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920.Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΧΑΕ

Σχολιασμένα