Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011 14:43
Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι στις 10 Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στα κεντρικά της γραφεία, στην οποία παρευρέθηκαν 61 μέτοχοι κάτοχοι 84.137.466 μετοχών, εκπροσωπώντας το 79% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση :1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2010 μαζί με την Έκθεση του Δ.Σ. και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. 2. Απήλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 1-1-2010 έως 31-12-2010. 3. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή και καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 8η Ιουλίου 2011 (βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων record date). Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 14η Ιουλίου 2011 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νέος Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.4. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2010 και προενέκρινε τις αμοιβές τους για το 2011.5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2010 και προενέκρινε τις αντίστοιχες για το έτος 2011.6. Επικύρωσε την εκλογή των Μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων και όρισε ως ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ., τον κ. Αντώνη Αντωνόπουλο.7. Όρισε την Επιτροπή Ελέγχου Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Αντώνη Αντωνόπουλο, ως Πρόεδρο, Ανδρέα Γεραγίδη και Χρήστο Μιστριώτη, ως μέλη.8. Κατόπιν εντολής του Μετόχου Πλειοψηφίας, Ελληνικού Δημοσίου, εξέλεξε τους δύο (2) Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές, κ.κ. Σοφιανό Νικόλαο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12231) και Παπαδημητρίου Νικόλαο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14271) και ισάριθμους αναπληρωματικούς, τους κ.κ. Επαμεινώνδα Γιουρούκο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10351) και Τηλέμαχο Γεωργόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19271) από την Ελεγκτική Εταιρία DELOITTE Α.Ε. για το έτος 2011 και ενέκρινε την αμοιβή τους.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα