ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων

Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2011 09:47
Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει ότι στις 31.5.2011 ολοκληρώθηκε ανεπιτυχώς η περίοδος επαναδιαπραγμάτευσης των όρων συνεργασίας της θυγατρικής Woodland Designs Plc με τον οίκο Timberland . Ο οίκος με επιστολή του της 31.5.2011 προέβη στην καταγγελία της σύμβασης αποκλειστικής συνεργασίας (Distribution Agreement) με την θυγατρική λόγω παράβασης όρων αυτής ασκώντας δικαιώματα καταγγελίας λόγω μειωμένων αγορών στην χρήση 2010, ως είχε ανακοινωθεί προγενέστερα, αδυναμίας πραγματοποίησης αγορών για την περίοδο Άνοιξη/Καλοκαίρι 2011 και προβλημάτων ρευστότητας της θυγατρικής ως αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις του 2010. Οι επιπτώσεις από την ανωτέρω καταγγελία για το Όμιλο Ridenco κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας αφορούν: 1.Την άμεση διακοπή των δικαιωμάτων αποκλειστικότητας για τις εταιρείες του Ομίλου, Ridenco Commercial A.E., Woodland Designs Plc και Woodland Rom Srl όσον αφορά τις χονδρικές και λιανικές πωλήσεις ειδών Timberland για την Ελλάδα Κύπρο και Ρουμανία, χώρες που αφορούσε η εν λόγω σύμβαση 2.Την διακοπή λειτουργίας των 47 σημείων πώλησης ειδών Timberland σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία εντός του 2011 3.Την μείωση του Eνοποιημένου Κύκλου Εργασιών εντός του 2012 η οποία προβλέπεται ότι θα είναι της τάξης των 10 εκατ. ετήσια ήτοι 35-40% του ετήσιου Ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών περίπου , εφόσον ληφθούν υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία για την διετία 2009 -10, οι τάσεις για το 2011 και οι προβλέψεις για το 2012. Σημειώνεται ότι επί του παρόντος δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ακριβής εκτίμηση για την τρέχουσα χρήση 2011 καθώς o Oμιλος Ridenco θα συνεχίσει να προβαίνει στην διάθεση των εν λόγω ειδών με στόχο την εξάντληση των αποθεμάτων του. Επιπρόσθετα οι προβλέψεις για το 2012 είναι δυνατόν να μεταβληθούν λόγω της οικονομικής κρίσης. 4.Την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Ομίλου τουλάχιστον κατά €3-3,5 εκατ. περίπου εντός του 2012 Με βάση τις ανωτέρω διαπραγματεύσεις και στο πλαίσιο της προσπάθειας για την επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές της Ridenco Commercial A.E., ο Όμιλος θα επιδιώξει την διαμόρφωση νέας συνεργασίας με τον οίκο που να αφορά την λειτουργία καταστημάτων λιανικής πώλησης Timberland με την μορφή franchise κατά περίπτωση και σε μη αποκλειστική βάση για την Ελλάδα με παρεπόμενα δικαιώματα και για την Κύπρο.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα