ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. : Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010 00:00
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ανακοινώνει ότι χθες, 21 Ιουνίου 2010, πραγματοποιήθηκε η Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» στα γραφεία της Εταιρείας. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 23.572.642 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 36,06% επί συνόλου 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις: -Στο 1ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 8.497.913,19 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,13 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους. Δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την Παρασκευή 24/09/2010 (αποκοπή Τετάρτη 22/09/2010, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών). Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010. Σημειώνεται ότι η αποκοπή του δικαιώματος για την επιστροφή κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μετά από τη λήξη των τρεχουσών σειρών των σχετικών παραγώγων στα οποία η μετοχή της εταιρίας συνιστά υποκείμενη αξία. -Στο 2ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού. -Στο 3ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν την απόσχιση του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών της εταιρείας και την εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και όρισαν πληρεξούσιους και εκπροσώπους της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξεως εισφοράς του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών. Ειδικότερα, επί του 3ου θέματος, η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: (α) ενέκρινε την απόσχιση του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών της Εταιρείας και την εισφορά αυτού στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πρώην «Υψίπυλη Ανώνυμος Εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων και Παροχής Υπηρεσιών», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, (β) ενέκρινε τη Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμό) μετασχηματισμού του κλάδου εκκαθάρισης, που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993, για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου με ημερομηνία 31.3.2010, (γ) ενέκρινε την Έκθεση Διαπίστωσης Λογιστικής αξίας περιουσιακών στοιχείων του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών της Εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, (δ) ενέκρινε τους όρους της συμβάσεως απόσχισης του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών της Εταιρείας και εισφοράς του στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ε) ενέκρινε τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την απόσχιση του κλάδου εκκαθάρισης της Εταιρείας και την απορρόφηση του κλάδου και εισφορά των περιουσιακών του στοιχείων από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στ)όρισε τους εκπροσώπους της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης απόσχισης του κλάδου εκκαθάρισης και οποιουδήποτε άλλου απαιτουμένου εγγράφου. Το μετοχικό κεφάλαιο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ανέρχεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες Ευρώ (€120.000) πριν από την απόσχιση του κλάδου, θα αυξηθεί λόγω της εισφοράς του κλάδου κατά το ποσό της λογιστικής αξίας του ως άνω κλάδου της Εταιρείας κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες Ευρώ (€25.380.000) και θα διαμορφωθεί σε συνολικά είκοσι πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 25.500.000). Με την ολοκλήρωση της απόσχισης και εισφοράς του κλάδου, ήτοι με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για την απόσχιση του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών θα εκδοθούν οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (8.460.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€3,00) η κάθε μία που θα παραδοθούν στην Εταιρεία.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΧΑΕ

Σχολιασμένα