ΡΑΕ: Αδιαφανές το πλαίσιο για τις συνδέσεις των φωτοβολταϊκών

Κυριακή, 05 Φεβρουαρίου 2012 09:25

Πρόστιμο 115.000 ευρώ επέβαλε στη ΔΕΗ η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, επικαλούμενη μη τήρηση των κανόνων διαφάνειας αναφορικά με τις συνδέσεις φωτοβολταϊκών μονάδων.

Η ΡΑΕ, ταυτόχρονα, δίνει στη ΔΕΗ προθεσμία δύο μηνών, προκειμένου να δημοσιοποιεί μέσω του ιστότοπού της τα αιτήματα επενδυτών ΑΠΕ για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης και να αναρτήσει τις τεχνικές προδιαγραφές σύνδεσης παραγωγών στα δίκτυα διανομής, όπως και τον οδηγό για τη σύνδεση φωτοβολταϊκών στο δίκτυο.

Δύο διαδικασίες

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις δύο διαδικασίες στις οποίες η μη εφαρμογή του νόμου από τη ΔΕΗ, με την ιδιότητά της ως διαχειριστή του δικτύου, αφήνει περιθώρια για κάθε είδους καταχρηστικές πρακτικές, κυρίως, ως προς το θέμα των προδιαγραφών για τις συνδέσεις.

Κατά νόμο, επιβάλλεται η ανάρτηση στον ιστότοπο της ΔΕΗ ως διαχειριστή δικτύου, των τεχνικών προδιαγραφών σύνδεσης παραγωγών στα δίκτυα διανομής και του οδηγού για τη σύνδεση φωτοβολταϊκών σταθμών. Παρά ταύτα, έως τώρα, η σχετική πρόβλεψη δεν έχει ικανοποιηθεί, αν και η ΡΑΕ έχει επανειλημμένα ειδοποιήσει τη ΔΕΗ με επιστολές της.

Η εξέταση των παραβάσεων της ΔΕΗ, ως διαχειρίστριας του δικτύου, έγινε έπειτα από καταγγελία της εταιρείας «Enfinity Hellas» και θυγατρικών της. Η καταγγελία αφορούσε συγκεκριμένα τα εξής:

1. Μη δημοσιοποίηση από τους διαχειριστές πληροφοριών σχετικά με τις αιτήσεις σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ που υποβάλλονται προς αυτούς.

2. Μη παροχή ενημέρωσης σχετικά με την εξέλιξη των αιτημάτων σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ (π.χ. ότι υποβλήθηκε προσφορά σύνδεσης).

3. Καθυστερήσεις από τους διαχειριστές σε ό,τι αφορά την έκδοση προσφοράς σύνδεσης με σχέση με τα όσα ορίζονται στον ν. 3851/2010 (Αρθρο 21).

4. Χαρακτηρισμός (προφορικά), από εκπροσώπους του διαχειριστή δικτύου, περιοχών του διασυνδεδεμένου δικτύου διανομής ως κορεσμένων χωρίς να υπάρχει σχετική απόφαση της ΡΑΕ.

5. Εκδοση εξ αρχής δεσμευτικών προσφορών σύνδεσης (αντί για μη δεσμευτικές).

6. Μη παροχή στοιχείων σχετικά με την κατάσταση του τοπικού δικτύου.

7. Μη παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ.

Το σκεπτικό

Στο σκεπτικό της απόφασης της ΡΑΕ σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι, σύμφωνα με το Ν. 3851/2010, ο αρμόδιος διαχειριστής υποχρεούται, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύνδεση των μονάδων ΑΠΕ στο δίκτυο, εκτός αν συντρέχουν τεκμηριωμένοι τεχνικοί λόγοι, που δικαιολογούν την άρνηση της σύνδεσης, ή υφίσταται κορεσμός των δικτύων που διαπιστώνεται με τη διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος. Κατά τη διαδικασία αυτή, τηρείται σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων που υποβάλλονται, οι οποίες δημοσιοποιούνται με ευθύνη του αρμόδιου διαχειριστή στο διαδικτυακό του τόπο.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η ΔΕΗ, ως διαχειριστής του δικτύου, δεν έχει ανταποκριθεί στη δημοσιοποίηση της σειράς προτεραιότητας των αιτήσεων σύνδεσης με το δίκτυο, εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται με την απαίτηση του νόμου για ανά δίμηνο δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με σύνδεση σταθμών ΑΠΕ, ενώ δεν έχει αναρτήσει στον ιστότοπό της τις τεχνικές προδιαγραφές σύνδεσης παραγωγών στα δίκτυα διανομής και τον οδηγό για τη σύνδεση φωτοβολταϊκών σταθμών.

Μη συμμόρφωση

Ακόμη, δεν συμμορφώθηκε με την υποχρέωσή της για τη δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με τα αιτήματα χορήγησης προσφοράς σύνδεσης, σύμφωνα με το Νόμο 3851/2010.

Μάλιστα, η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη της ότι η συγκεκριμένη παράβαση μπορεί να οδηγεί σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των φωτοβολταϊκών.

Κατόπιν τούτου, επέβαλε στη ΔΕΗ πρόστιμο 100.000 ευρώ για τη μη συμμόρφωσή της με την υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων σχετικά με τα αιτήματα χορήγησης προσφοράς σύνδεσης, και πρόστιμο 15.000 ευρώ για τη μη εμπρόθεσμη και έγγραφη παροχή εξηγήσεων και πληροφοριών σχετικά με τα κορεσμένα δίκτυα, τις καθυστερήσεις στην έκδοση προσφοράς σύνδεσης κ.λπ.

Αισιοδοξία

Αισιοδοξία επικρατεί στη ΔΕΗ, μετά την εκδίκαση, στο Λουξεμβούργο, της υπόθεσης για τους λιγνίτες. Η συνεδρίαση στην έδρα του δικαστηρίου των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, αφορούσε στην υπόθεση ΔΕΗ κατά της Επιτροπής, με την οποία η ελληνική επιχείρηση στρέφεται εναντίον των δύο καταδικαστικών αποφάσεων για τους λιγνίτες το Μάρτιο του 2008 και τον Αύγουστο του 2009.

Παρέμβαση υπέρ της Επιτροπής, στο μεταξύ, πραγματοποίησε η εταιρεία Elpedison, και η πλευρά της επιτροπής στο σκεπτικό που ανέπτυξε ενώπιον του δικαστηρίου επανέλαβε την επιχειρηματολογία περί δεσπόζουσας θέσης της εταιρείας στην αγορά.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα