Διαχωρισμός EFG και Eurobank

Στους κληρονόμους Λάτση η Eurobank
Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012 10:20
UPD:22:30

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι ο Όμιλος EFG, που κατέχει σήμερα το 44,70% των κοινών μετοχών της Eurobank, προχωρά σε ανακατανομή με μεταβίβαση ποσοστού 43,55% στα εννέα νεότερα μέλη της οικογένειας Λάτση, καθώς και στο ίδρυμα με την επωνυμία «John S. Latsis Public Benefit Foundation», έτσι ώστε κάθε ένας από τους διάδοχους μετόχους να αποκτήσει ποσοστό περίπου 4,4 %, ενώ ο Όμιλος EFG θα διατηρήσει ποσοστό 1,15%.

Στo πλαίσιo των πρόσφατων εξελίξεων, οι αρμόδιες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές έκριναν ότι επιβάλλεται, επί πλέον του διαχωρισμού των δύο ομίλων από πλευράς εταιρικής επωνυμίας (Όμιλος EFG – Όμιλος Eurobank), να συντελεστεί και ο σαφής διοικητικός, διαχειριστικός και λογιστικός διαχωρισμός τους, που οδηγεί συνεπώς και σε ιδιοκτησιακό διαχωρισμό. Κατ΄ αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ανωτέρω ανακατανομή, φυσική και αναμενόμενη εξέλιξη στο πλαίσιο της διαδοχής γενεών και της ενηλικίωσης νεότερων μελών της οικογένειας Λάτση, επισπεύσθηκε προκειμένου να ικανοποιηθούν οι εποπτικές αρχές.

Κατά συνέπεια, ο τραπεζικός Όμιλος Eurobank παύει να ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου EFG, ενώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που κατέχουν θέσεις και στα Διοικητικά Συμβούλια του Ομίλου EFG, παραιτούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και αντιστρόφως το αυτό για τα μέλη του Ομίλου Eurobank που κατέχουν θέσεις στα όργανα του Ομίλου EFG. Εντός των ημερών, η Eurobank θα συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο για την εκλογή νέων μελών. Οι προτεραιότητες και οι άξονες δράσης της Eurobank παραμένουν προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προκλήσεις που δημιουργεί η συγκυρία. Με τη στήριξη των εργαζομένων, των πελατών και των μετόχων της, στόχος της είναι να ισχυροποιήσει τη θέση της, και να διαφυλάξει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα, ενόψει και της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, με ενισχυμένη την κεφαλαιακή βάση και τη ρευστότητά της, η Eurobank θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία ανασυγκρότησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, στη στήριξη των πελατών της και στις προσπάθειες επανεκκίνησης και χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας.

Η πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank ενέκρινε την αλλαγή της επωνυμίας με την απαλοιφή του διακριτικού EFG. Όπως είχε εξηγηθεί τότε, η κίνηση αυτή έγινε σε ανταπόκριση προς το αίτημα ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών για σαφή διαχωρισμό του ομίλου της EFG Bank (EFG International) και του ομίλου της Eurobank.

Σύμφωνα με κύκλους στην τράπεζα, με δεδομένες τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική οικονομία, οι ίδιες εποπτικές αρχές επανήλθαν και κατέστησαν σαφή την ανάγκη για πλήρη διαχωρισμό των δύο Ομίλων – από διοικητική, διαχειριστική και λογιστική άποψη, ούτως ώστε οι ελληνικές δραστηριότητες και η εκάστοτε αξιολόγηση του ελληνικού κινδύνου να μην επηρέαζουν τις δραστηριότητες του Ομίλου EFG στον ευαίσθητο χώρο του private banking διεθνώς.

Σύμφωνα με πηγές στην τράπεζα, η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, χωρίς να αποξενώνεται επιχειρηματικά η ευρύτερη οικογένεια Λάτση από κανέναν από τους δύο Ομίλους, επέβαλε την επέκταση του διαχωρισμού και σε μετοχικό επίπεδο. Η ανάγκη του ανωτέρω διαχωρισμού παρέσχε την ευκαιρία και για μια φυσική διαδοχή (η οποία ούτως ή άλλως μελλοντικά θα επερχόταν) σε σχέση με τους μετόχους, διαμορφώνοντας έτσι δύο διακριτούς Ομίλου από κάθε άποψη. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή παρέμενε με οποιοδήποτε σχήμα η κοινή μετοχική συμμετοχή στους δύο Ομίλους, θα ήταν επιβεβλημένη για εποπτικούς λόγους η λογιστική ενοποίηση, σε αντίθεση με το αίτημα των εποπτικών αρχών για πλήρη διαχωρισμό.

Το ποσοστό του Ομίλου EFG (44,70%) κατανέμεται κατά το μέγιστο μέρος του (43,55%) και σε ίσα μερίδια στα εννέα νεότερα μέλη της οικογένειας Λάτση και στο ίδρυμα Λάτση. Ο Όμιλος EFG θα διατηρήσει ποσοστό 1,15%. Με τον τρόπο αυτό, στη μετοχική σύνθεση της Eurobank θα μετέχουν τα νεότερα μέλη της οικογένειας Λάτση, ενώ οι σημερινοί μέτοχοι συνεχίζουν να συμμετέχουν στον Όμιλο EFG.

Σύμφωνα με πηγές στην τράπεζα, εταιρικά σχήματα συλλογικής μετοχικής δραστηριοποίησης των νέων μετόχων δεν θα ήταν δυνατόν να προκριθούν, καθώς α. σύμπραξη μετόχων με ποσοστό άνω του 33,3% θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποχρεωτική υποβολή δημόσιας προσφοράς για το σύνολο των μετοχών, ενώ β. για κανονιστικούς λόγους θα υπήρχε και πάλι το ενδεχόμενο να απαιτηθεί η ενοποίηση των αποτελεσμάτων.

Ως αποτέλεσμα του μετοχικού διαχωρισμού, αντιστοίχως διαχωρίζονται και τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Ομίλων, με εκατέρωθεν παραιτήσεις των φυσικών προσώπων που έως σήμερα συμμετέχουν και στα δύο.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το βράδυ έγινε γνωστό πως υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους από το Διοικητικό Συµβούλιο της τράπεζας τα µέλη που κατέχουν θέσεις και στα ∆ιοικητικά Συµβούλια του Οµίλου EFG και συγκεκριµένα: η κ. Άννα Μαρία Λουίζα Ι. Λάτση, Αντιπρόεδρος του ∆Σ και οι κ.κ. Σπύρος Ι. Λάτσης, Φώτιος Σ. Αντωνάτος και Περικλής Π. Πεταλάς, Emmanuel L. Bussetil, µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. Αντιστοίχως, ο Πρόεδρος της Εurobank κ. Ευθύµιος N. Χριστοδούλου υπέβαλε την παραίτησή του από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A.

Κατόπιν των παραιτήσεων αυτών, τα εναποµείναντα µέλη του ∆Σ της Τράπεζας έχουν ως εξής:

1. Ευθύµιος Ν. Χριστοδούλου, Πρόεδρος, µη εκτελεστικό µέλος

2. Γεώργιος Κ. Γόντικας, Επίτιµος Πρόεδρος, µη εκτελεστικό µέλος

3. Νικόλαος Κ. Νανόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος

4. Νικόλαος Β. Καραµούζης, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος

5. Μιχαήλ Η. Κολακίδης, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος

6. Βύρων Ν. Μπαλλής, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος

7. Νικόλαος Κ. Παυλίδης, εκτελεστικό µέλος

8. Παναγιώτης Β. Τριδήµας, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

9. Σπύρος Λ. Λορεντζιάδης ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

10. Αθανάσιος Ι. Μαρτίνος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

11. ∆ηµήτριος Θ. Παπαλεξόπουλος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

12. ∆ηµήτριος Α. Γεωργούτσος, εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το ν.3723/2008, µη εκτελεστικό µέλος

13. Χρήστος Μ. Γκλαβάνης, εκπρόσωπος του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, σύµφωνα µε το ν.3864/2010, µη εκτελεστικό µέλος

Όπως ανακοινώθηκε, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της τράπεζας θα συνέλθει εντός των επόµενων ηµερών για την εκλογή νέων µελών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΡΩΒ

Σχολιασμένα