Παράταση προθεσμιών παραγραφής φορολογικών υπόθεσων

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010 15:04

Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 82 του νέου φορολογικού νόμου σχετικά με την παράταση των προθεσμιών παραγραφής, έδωσε με εγκύκλιό του το ΥΠΟΙΚ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 3842/2010, οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών που λήγουν στις 30/6/2010 παρατείνονται μέχρι 31/12/2010.

Όπως διευκρινίζεται, η ανωτέρω παράταση καταλαμβάνει τις κάθε είδους προθεσμίες παραγραφής που λήγουν στις 30/6/2010, όπως υποθέσεις χρήσεων 2000, 2001, 2002 και 2003, υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία ( σχετ. διατ. παρ. 18, άρθ. 19 ν. 3091/2002 και παρ. 2, άρθ. 22 ν. 3212/2003), υποθέσεις με κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία (σχετ. διατ. παρ. 3, άρθ. 22 ν. 3212/2003)και υποθέσεις μη υποβολής δήλωσης(για τις οποίες προβλέπεται μεγαλύτερος χρόνος παραγραφής).

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι ο κατά τις ισχύουσες διατάξεις εκάστοτε χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου αποτελεί πλέον βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ., όπως ισχύουν, και το χρόνο μέχρι τον οποίο πρέπει να διαφυλάσσονται τα οριζόμενα στις ίδιες διατάξεις του Κώδικα αυτού βιβλία και στοιχεία.

Επιπρόσθετα, καταρτίστηκε και έχει αναρτηθεί στο site της Δ/νσης Ελέγχου στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου στη δ/νση http://10.16.5.21 , καθώς και στο Internet στο site http://www.de9.gr , πίνακας με τις συνήθεις περιπτώσεις χρόνου παραγραφής.

Σημειώνεται τέλος, ότι η ανωτέρω παράταση δεν καταλαμβάνει τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και ειδικού φόρου επί των ακινήτων (άρθρα 15 – 17 του ν. 3091/2002).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα