Τι έδωσε ώθηση στα κέρδη της Εθνικής Πανγαία το 2018

Η αύξηση της αξίας των ακινήτων εκτίναξε το αποτέλεσμα στα 115,1 εκατ.
Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019 10:10
UPD:15:59

Από την έντυπη έκδοση 

Της Τέτης Ηγουμενίδη
tigoum@naftemporiki.gr

Τα αυξημένα κέρδη από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων -46,3 εκατ. έναντι 17,2 εκατ. το 2017- είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των κερδών (μετά από φόρους) της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) κατά 37,5% το 2018, στα 115,1 εκατ. από 83,7 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. 

Την 31η Δεκεμβρίου 2018 το χαρτοφυλάκιο της Πανγαία αποτελούνταν από 349 εμπορικά ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία), συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 1.120 χιλ. τ.μ. με εύλογη αξία 1.779 εκατ. (31.12.2017: 1.581 εκατ.). Τα περισσότερα από τα ακίνητα βρίσκονται στην Ελλάδα, 14 είναι στην Ιταλία, δύο στη Ρουμανία, δύο στην Κύπρο και δύο στη Βουλγαρία.

Στη χρήση του 2018 o κύκλος εργασιών της ΑΕΕΑΠ αυξήθηκε 2,9% και ανήλθε σε 121,4 εκατ. έναντι 117,9 εκατ. Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν από 100,5 εκατ. το 2017 σε 101,6 εκατ. το 2018. 

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε σε 1.286,6 εκατ. ή 5,04 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 1.227,6 εκατ. και 4,80 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2017. 

Ο συνολικός δανεισμός της διαμορφώθηκε σε 560,1 εκατ. ευρώ, έναντι 446,8 εκατ. ευρώ. 

Το 2019, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΑΕΕΑΠ, ο κύκλος εργασιών αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω αύξηση, κυρίως λόγω των νέων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2018 και των επενδύσεων εντός του 2019. 

Επενδύσεις 144 εκατ.
Οι επενδύσεις της Πανγαία το 2018 ήταν συνολικού ύψους 143,959 εκατ. ευρώ, ενώ προχώρησε σε υπογραφή δεσμευτικών συμφωνιών για την απόκτηση ακινήτων συνολικής αξίας 150,616 εκατ. ευρώ. 

Μεταξύ άλλων, τους πρώτους μήνες της τρέχουσας χρήσης (συγκεκριμένα τον Απρίλιο) η ΑΕΕΑΠ προέβη στη σύναψη σύμβασης ομολογιακού δανείου ύψους 32 εκατ. ευρώ με την Τράπεζα Κύπρου για την εξαγορά της εταιρείας Vibrana Holdings Ltd. που έχει στην κατοχή της το Hilton Cyprus, το μοναδικό πεντάστερο στη Λευκωσία της Κύπρου. Τα ομόλογα είναι τριετούς διάρκειας με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον επτά έτη, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και φέρουν επιτόκιο Euribor 3Μ πλέον περιθωρίου 3,5%. Τον ίδιο μήνα υπέγραψε δεύτερη σύμβαση ομολογιακού δανείου ύψους 90 εκατ. ευρώ, επίσης με την Τράπεζα Κύπρου, για να χρηματοδοτήσει μέρος του τιμήματος για την απόκτηση του 100% των διαχειριστικών μετοχών και του 88,2% των επενδυτικών μετοχών του CYREIT (έχει στην κατοχή του 21 εμπορικά ακίνητα με συνολική μικτή επιφάνεια που ξεπερνά τα 120 χιλ. τ.μ. στην Κύπρο). Τα ομόλογα είναι δεκαετούς διάρκειας και φέρουν τόκο Euribor 6 μηνών πλέον περιθωρίου 3,35%. 

Άντληση κεφαλαίων
Η Πανγαία εξετάζει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από την αγορά μόλις οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν, με σκοπό: α) την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την επίτευξη των στόχων της, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη δυνατότητα διεύρυνσης του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου της, κυρίως στην Ελλάδα, και β) την ενίσχυση της διασποράς της μετοχικής βάσης της εταιρείας (free float) και τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. με στόχο την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών και επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.  

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΤΕΤΠ

Σχολιασμένα