Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018 15:20
UPD:15:20

Από την έντυπη έκδοση

Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα της ARTION με την καθοδήγηση του Γιώργιου Δαλιάνη
www.artion.gr

ΣτΕ 544/2018: Εξωλογιστικός προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του ν. 2238/1994 και ΚΒΣ

Από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 32 του ν. 2238/1994, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.2238/1994 και τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ) συνάγεται ότι για την απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων της φορολογούμενης επιχειρήσεως και τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της, δεν είναι αρκετή οποιαδήποτε ανωμαλία ή πλημμέλεια αυτών, αλλά απαιτείται οι διαπιστούμενες πλημμέλειες να καθιστούν αδύνατη τη διενέργεια των προσηκουσών ελεγκτικών επαληθεύσεων και ανέφικτο τον λογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τη σχετική για το θέμα αυτό αιτιολογημένη κρίση της φορολογικής αρχής ή, σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η κρίση αυτή, σύμφωνα με την αιτιολογημένη κρίση του αρμόδιου δικαστηρίου. Ειδικότερα, το διοικητικό δικαστήριο οφείλει να αιτιολογεί τη σχετική κρίση του στη συγκεκριμένη περίπτωση μνημονεύοντας τους λόγους ένεκα των οποίων κρίνει αδύνατη τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων και δεν είναι επιτρεπτή η συναγωγή της κρίσεως για το ανέφικτο του λογιστικού προσδιορισμού από μόνη τη συνδρομή πλημμελειών στα βιβλία και στοιχεία της επιχειρήσεως, χωρίς περαιτέρω κρίση και ειδική αξιολόγηση αυτών, καθόσον η συνδρομή τέτοιων πλημμελειών δεν άγει, κατά νόμο, αναγκαίως σε ανέφικτο του λογιστικού προσδιορισμού και σε εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της επιχειρήσεως. (ΣτΕ 1224/2017, ΣτΕ 1684/2014, ΣτΕ 3081/2008, ΣτΕ 3277/2010).

Υπερεργασία / Υπερωρίες

* Σύμφωνα με την απόφαση ΟΙΚ.32143/Δ1.11.288/2018 Υπ. Εργασίας γίνεται επανακαθορισμός των όρων υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ. Το έντυπο (δήλωση) της υπερεργασίας/ των υπερωριών υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της υπερεργασίας ή της υπερωριακής απασχόλησης. Το έντυπο αυτό έχει την κωδική ονομασία Ε8. Σε περίπτωση που γίνει έλεγχος από την επιθεώρηση εργασίας και απασχολούνται εργαζόμενοι πέραν του συμβατικού ωραρίου (σήμερα 8ωρο) χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση, τότε επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο ξεκινάει από τις 3.000,00 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζόμενων στην επιχείρηση και την πιθανή υποτροπή.

Επαγγελματικός λογαριασμός για όλες τις επιχειρήσεις

* Από τις 13 Δεκεμβρίου 2018, επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες από 143 διαφορετικές δραστηριότητες λιανικών συναλλαγών εμπορίας αγαθών και παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται να τηρούν στις τράπεζες «Επαγγελματικούς λογαριασμούς». Στους τραπεζικούς αυτούς λογαριασμούς θα συγκεντρώνουν αποκλειστικά όλες τις εισπράξεις λιανικών συναλλαγών που πραγματοποιούν, είτε μέσω POS, ηλεκτρονικής τραπεζικής ή άλλων μεθόδων ηλεκτρονικών πληρωμών, είτε με μετρητά. Η υποχρεωτική χρήση «Επαγγελματικών λογαριασμών» θα δώσει τη δυνατότητα στη Φορολογική Διοίκηση να έχει άμεσα στη διάθεσή της ενημέρωση για τον τζίρο επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών. Επιπλέον, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να διασταυρώσει ευκολότερα τα δεδομένα για τις λιανικές συναλλαγές των επιχειρήσεων και να προσδιορίζει με αντικειμενικό τρόπο τις υποχρεώσεις τους στη φορολογία εισοδήματος και στον ΦΠΑ.

Δημοφιλή Ερωτήματα

Σε περίπτωση πώλησης ακινήτου από εταιρεία σε τιμή μικρότερη της αντικειμενικής αξίας, ως βάση για προσδιορισμό του αποτελέσματος λαμβάνεται η αξία πώλησης που αναγράφεται στο Συμβόλαιο.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα