Η εξειδίκευση των μέτρων για τους πυρόπληκτους

Δύο αποφάσεις αποσαφηνίζουν τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις φορολογικές διευκολύνσεις
Πέμπτη, 09 Αυγούστου 2018 10:48
UPD:10:49
INTIME NEWS/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Από την έντυπη έκδοση 

Σειρά αποφάσεων με τις οποίες ρυθμίζονται σε όλες τους τις λεπτομέρειες οι διαδικασίες για τις φορολογικές διευκολύνσεις προς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και της 24ης Ιουλίου στην Αττική εξέδωσε η ΑΑΔΕ. 

Με τις αποφάσεις αυτές ενεργοποιούνται πλήρως τα μέτρα της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 26ης Ιουλίου τα οποία προβλέπουν για τους πυρόπληκτους παρατάσεις σε προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς το Δημόσιο και απαλλαγή κατεστραμμένων κτισμάτων από την επιβολή του ΕΝΦΙΑ.

Αναλυτικά:

Με την ΠΟΛ.1150/2018 απόφαση της ΑΑΔΕ ρυθμίζονται τα εξής θέματα:

α) Καθορισμός των δικαιολογητικών για την υπαγωγή στις ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις του άρθρου 6 της από 26.7.2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Οι φορολογούμενοι που, εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή πρόσωπα με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι και β’ βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο, πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β’ βαθμού, είτε οι φορολογούμενοι αυτοί υπέστησαν ζημιές στην ακίνητη περιουσία τους, προκειμένου να υπαχθούν στις σχετικές ρυθμίσεις παράτασης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και καταβολής του φόρου εισοδήματος, οφείλουν να προσκομίσουν στη ΔΟΥ στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 • για σωματική βλάβη, ιατρική βεβαίωση από δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα, από την οποία να προκύπτει πως η βλάβη της υγείας προήλθε από τις ως άνω πυρκαγιές, 
 • για θάνατο, ληξιαρχική πράξη θανάτου ή ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου από τα οποία προκύπτει πως ο θάνατος επήλθε λόγω των πυρκαγιών και σε περίπτωση αγνοουμένου βεβαίωση από την αρμόδια δημόσια αρχή πως το αναφερόμενο πρόσωπο περιλαμβάνεται στους αγνοούμενους εξαιτίας των ανωτέρω πυρκαγιών, 
 • για υλικές ζημιές, βεβαίωση από την αρμόδια δημόσια αρχή για αυτοψία και έλεγχο για ύπαρξη υλικής ζημίας σε ακίνητο.

Η συζυγική σχέση, η σύναψη συμφώνου συμβίωσης και η συγγενική σχέση, αποδεικνύονται με τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι ενδεικτικά: ληξιαρχική πράξη γάμου, συμβολαιογραφική πράξη συμφώνου συμβίωσης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

β) Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών

 • Παρατείνονται έως και την 23η/1/2019 οι προθεσμίες για την καταβολή των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών φορολογουμένων (φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) που υπάγονται στις ΔΟΥ Ελευσίνας και Παλλήνης, καθώς και φορολογουμένων άλλων ΔΟΥ οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και της 24ης Ιουλίου. Η παράταση ισχύει για προθεσμίες που έληξαν ή θα λήξουν από την 23η/7/2018 μέχρι και την 23η/1/2019.
 • Έως την 23η/1/2019 και για τις ίδιες οφειλές και τα ίδια πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Οι δόσεις των εν λόγω ρυθμίσεων που λήγουν από 23.07.2018 έως 23.01.2019 δύνανται να αποπληρωθούν το αργότερο έως και τις 23.01.2019, προκειμένου να μην απολεσθούν οι ρυθμίσεις στις 24.01.2019 βάσει των όρων και προϋποθέσεων του θεσμικού πλαισίου που τις διέπει. Για το χρονικό διάστημα αυτό δεν επιβάλλεται η επιβάρυνση λόγω καθυστέρησης πληρωμής δόσης ρύθμισης που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις των ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής.
 • Αναστέλλεται μέχρι και την 23η/1/2019 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 23η/7/2018 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.

γ) Διαδικασία άρσης και επιστροφής κατασχεθέντων και αποδοθέντων ποσών

 • Κατασχέσεις χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς οι οποίες έχουν επιβληθεί για ατομικά χρέη προς το Δημόσιο και χρέη προς το Δημόσιο λόγω συνυπευθυνότητας από οποιαδήποτε αιτία, σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων τα οποία έχουν περιέλθει προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής αίρονται, ανεξαρτήτως του χρόνου επιβολής των, ύστερα από αίτηση των προσώπων αυτών στον αρμόδιο για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής προϊστάμενο της ΔΟΥ ή Ελεγκτικού Κέντρου και την έκδοση σχετικής προς τούτο απόφασης αυτού. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και τις 23/1/2019, ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να εκδοθεί και η ανωτέρω απόφαση άρσης της κατάσχεσης. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν επιβάλλονται νέες κατασχέσεις σε βάρος των παραπάνω προσώπων.
 • Ποσά τα οποία αποδόθηκαν στη Φορολογική Διοίκηση από 23/7/2018 έως και 23/1/2019 δυνάμει κατασχέσεων οι οποίες ήρθησαν κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του χρόνου γένεσης των κατασχεμένων απαιτήσεων, επιστρέφονται στους δικαιούχους εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφόσον έχει υποβληθεί σχετική αίτηση, μετά από απόφαση του προϊσταμένου που είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής.
 • Η επιστροφή των κατασχεθέντων και αποδοθέντων στη Φορολογική Διοίκηση ποσών, σύμφωνα με τα ανωτέρω διενεργείται με ατομικό φύλλο έκπτωσης το οποίο εκδίδεται οίκοθεν από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ή Ελεγκτικού Κέντρου που είναι βεβαιωμένη η οφειλή, στην οποία αποδόθηκε το ποσό της κατάσχεσης. Σε περίπτωση πίστωσης των ανωτέρω ποσών στα χρέη του οφειλέτη ακολουθείται η διαδικασία αναβίωσης αυτών.
 • Τα επιστρεφόμενα ποσά δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό και δεν απαιτείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για την καταβολή τους, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

Για την εφαρμογή των ευεργετημάτων των παραπάνω παραγράφων β’ και γ’ μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα στην παράγραφο α’ δικαιολογητικά, εφόσον δεν έχουν ήδη υποβληθεί.

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ
Με την υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1151/2018 απόφαση της ΑΑΔΕ καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να ισχύσει απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα.

Σύμφωνα με την απόφαση:

 • Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της απαλλαγής είναι ο προϊστάμενος ΔΟΥ της αρχικά εκδοθείσας «δήλωσης ΕΝΦΙΑ πράξης προσδιορισμού φόρου» του οικείου έτους.
 • Για τη χορήγηση της απαλλαγής απαιτείται η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα