Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση

Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2018 14:31
UPD:23:53

Ανακοίνωση

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΕ Α.Ε.)

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 1037501000 (Πρώην ΑΡΜΑΕ 347/ 06/Β/ 86/10)

 

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2018 – Ανακοινώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του π.δ. 82/1996 ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») προτίθεται να συμμετάσχει (είτε η ίδια αυτοτελώς είτε ως μέλος κοινοπραξιών ή ενώσεων) στις διαδικασίες ανάληψης έργων προμηθειών ή υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε υπό του ν. 3414/2005 και ισχύει.

 

Ενδεικτικώς, η «ΟΤΕ Α.Ε.» προτίθεται να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς τους οποίους προκηρύσσουν οι φορείς του δημοσίου, ήτοι σε διαγωνισμούς του Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείου Εξωτερικών, Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείου Υγείας, Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείου Τουρισμού, ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ και σε διαγωνισμούς των υπό των ανωτέρω Υπουργείων εποπτευόμενων οργανισμών και φορέων, σε διαγωνισμούς ΟΤΑ, ήτοι διαγωνισμούς Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δήμων, Κοινοτήτων, σε διαγωνισμούς Ανωνύμων Εταιρειών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ως και σε διαγωνισμούς της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, ΟΑΕΔ, ΕΛ.ΤΑ, ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΛΑΓΗΕ ΑΕ,  ΕΡΤ Α.Ε., Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης ΑΕ, Βουλή των Ελλήνων, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ. και επισυναπτομένων από αυτούς φορέων της χώρας. 

 

Για τον λόγο αυτό προσκαλούμε τις ανώνυμες εταιρείες μετόχους μας όπως προβούν εάν δεν το έχουν πράξει ήδη στην ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου κατά την έννοια του ως άνω π.δ. 82/1996 και παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους. Ανακοινώνονται τέλος οι προβλεπόμενες στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του π.δ. 82/1996 κυρώσεις, οι οποίες συνίστανται στην στέρηση των δικαιωμάτων παραστάσεως και  ψήφου τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών τους δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα, μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΟΤΕ

Σχολιασμένα