ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση πώλησης ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018 10:58
UPD:23:53

H IKTIΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 13/3/2018 προέβη σε πώληση 100.000 ιδίων μετοχών ήτοι ποσοστό 03498% του μετοχικού της κεφαλαίου με τιμή πώλησης 286 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία  286.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένες μετοχές είχαν αγορασθεί σε εκτέλεση των από  29/4/2014 & 28/5/2015 αποφάσεων των αντίστοιχων  Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων με μέση τιμή κτήσης 1050 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 105.03724 ευρώ. Η εταιρία κατέχει πλέον 213.979 ίδιες μετοχές ήτοι ποσοστό 0748 % του μετοχικού της κεφαλαίο.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα